CADRUL LEGAL care reglementează plata a cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj - actualizat noiembrie 2018

arrow

CADRUL LEGAL care reglementează plata a cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj - actualizat noiembrie 2018

Cadrul legal privind plata cotei de 0,5% în sarcina tuturor investitorilor sau proprietarilor din Romania, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate, reglementând totodată baza de calcul a cotei, modalitatea de constituire şi virare către C.S.C, e alcătuit din următoarele acte normative :

 

      LEGEA NR. 215/1997 (M.Of. 372/22.12.1997), lege organică specială de înfiinţare şi funcţionare a Casei Sociale a Constructorilor, prevede următoarele:

  • una din sursele fondului de protecţie socială a salariaţilor din construcţii se constituie din „prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării”. Prin urmare, prelevarea cotei  de 0,5% se face prin înscrierea acesteia, de către beneficiarul investiţiei, în devizul general al lucrării, iar valoarea contribuţiei se stabileşte prin raportare la valoarea devizului de construcţii.
  • menţionează că sumele de bani prevăzute la alin. (1),  inclusiv pct.c), „se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, instituind astfel imperativul obligaţiei de plată a acestei contribuţii de către beneficiarii de investiţii.

 

      PRECIZĂRILE NR. 5122NN/1999 (M.Of. 337/15.07.1999) – precizări comune ale ministerelor de resort, date în vederea aplicării unitare a prevederilor legale privind cota de 0,5%, dispun:

  •   - „Cota aferentă C.S.C., în cuantum de 0,5%din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, se constituie şi se suportă de  către investitori sau de proprietari, indiferent de sursa de finanţare (fonduri proprii, fonduri de la buget, fonduri atrase sau împrumutate – interne sau externe, fonduri structurale etc.- n.n.) şi de forma de proprietate”.
  • – „Virarea sumelor constituite conform art.1 se face lunar de către investitori sau proprietari, persoane fizice sau juridice, direct în contul Casei Sociale a Constructorilor [...] ”. Sunt reglementate astfel atât modalitatea de virare a cotei de 0,5% - direct în contul CSC, cât şi periodicitatea lunară a viramentelor.

Beneficiarul investiţiei (investitor sau proprietar) este titularul investiţiei, pe numele căruia s-a eliberat autorizaţia de construcție şi răspunde de plata cotelor, taxelor şi a contribuţiilor prevăzute la capitolul 5.2 din devizul general.

 

      HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 907/2016 (M.Of. nr.1061 din 29/12/2016) -  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia, cap. 5.2. al devizului general - comisioane, taxe, cote, costul creditului, cap. 5.2.4 include obligatoriu cota de 0,5% aferentă CSC în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997.

 

Baza de calcul a cotei de 0,5% este precizată în HG 907/2016, Anexa nr. 6 - Metodologie şi constă în valoarea lucrărilor de construcţii-montaj cuprinse în următoarele capitole/subcapitole ale devizului general şi reprezentând valoarea devizului de construcţii al investiţiei: 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1.

  • Plata efectivă a cotei de 0,5% se face la valoarea facturată a lucrărilor de C+M realizate (fără TVA) de către beneficiarii de investiții.

- Conform HG 907/2016 art.1, h) beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

       LEGEA NR. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în Anexa nr. 1, la punctul 2.4, că devizul general, întocmit conform prevederilor legale în vigoare (H.G. nr. 907/2016), este piesă scrisă obligatorie a documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

       ORDINUL M.D.R.L. NR. 839/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (M. O. 79 bis/23.11.2009), trimite, pentru stabilirea valorii lucrărilor de construcţii la care se calculează cotele şi taxele legale, la structura devizului general aprobată prin H.G. nr. 907/2016.

 

      Cadrul legal reglementând listele cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate prin marea majoritate a Programelor Operaţionale de accesare a fondurilor europene structurale și de coeziune.

Exemplificăm:

-          Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 2578/2017 – POR 2014-2020

-          Ordinul M.A.D.R. nr. 816/2016 actualizat la 2017 - POPAM 2014-2020

-       Ordinul M.T. nr. 28/04.01.2008, modificat prin Ordinul M.T. nr. 1768/17.12.2014 – POS "Transport"    (POS-T) 2007-2013, axele prioritare1, 2 și 3.

-       Ordin M.M.D.D nr. 1415/2008, modificat prin Ordinul M.M.S.C. nr. 1612/2014 - POS "Mediu" 2007-2013

-       Ordin MEF nr. 2228/25.07.2008  – POS CCE, axa prioritară AP 4, DMI 4.2, pentru beneficiari autorităţi ale administraţiei publice locale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru investiţii în infrastructura tehnico-edilitară proprie şi pentru activităţi eligibile care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.

-       Ordin MEF nr. 2508/2007– POS CCE, AP2, operaţiunea 2.2.1, completat și modificat de Ordinul MFP 654/2013;

-       Ordin M.D.R.T. nr. 1360/2011 - POR 2007 – 2013, AP 1, DMI 1.1, completat și modificat de Ordinul MDRAP nr. 942/2013;

-       Ordin M.D.R.T. nr. 2368/2012 completat și modificat Ordinul MDRAP nr. 1023/2014 - POR 2007 – 2013, AP 1, DMI 1.2;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 607/2007 - POR 2007 – 2013, AP 2, DMI 2.1;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 1118/2007 - POR 2007 – 2013, AP 3, DMI 3.1;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 1119/2007 - POR 2007 – 2013, AP 3, DMI 3.2;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 185/2008 - POR 2007 – 2013, AP 3, DMI 3.4;

-       Ordin M.D.R.A.P. nr. 336/2014 completat și modificat Ordinul MDRAP nr. 1654/2014 - POR 2007 – 2013, AP 3, DMI 3.4 – realocare;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 245/2008 - POR 2007 – 2013, AP 5, DMI 5.2;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 144/2008 - POR 2007 – 2013, AP 5, DMI 5.1;

-       Ordin M.D.L.P.L. nr. 665/2008,completat și modificat de Ordinul nr.1879/2012 - POR 2007 – 2013, AP 5, DMI 5.3,

Cota de 0,5% este eligibilă la finanţare din fondurile structurale și/sau de coeziune. Conform ghidurilor solicitantului, cota rămâne în continuare eligibilă la finanțare pe programul 2014-2020.

 

      Actele normative stabilind conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al:

 

-       Ministerului Apărării Naţionale - Ordinul M.Ap. N. nr. 120/2012 (M. Of. 738/01.11.2012),

-       Ministerului Afacerilor Interne – Ordinul M.I.R.A. nr. 597/2008 (M. Of. 689/ 09.10.2008), modificat prin Ordinul nr.82/2015

-       Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S.) - Instrucţiuni S.T.S. din 14/04/2009 (M. Of. 329/18.05.2009) aprobate prin Ordin nr. 28/2009 ,

 

conform cărora cap. 5.2. al devizelor generale al obiectivelor de investiţii dezvoltate de aceste instituţii include obligatoriu şi cota de 0,5% pentru Casa Socială a Constructorilor.

                                   

      Excepţiile / scutirile de la obligaţia de plată a cotei de 0,5% sunt expres şi limitativ prevăzute de legislaţia în vigoare:

 

-       O.U.G. 18/2009 (M. Of. 155/12.03.2009), privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, art.33, aprobată prin Legea nr.158/2011.

 -       O.U.G. 69/2010 (M. Of. 443/01.07.2010), privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, art.18, aprobată prin Legea nr.76/2011.

 

conform cărora „prin exceptare de la prevederile legale în vigoare”, lucrările de intervenţie prevăzute de cele două O.U.G. sunt scutite de la virarea cotei de 0,5% către CSC.

 

-       Legea nr. 153/2011 (M. Of. 493/11.07.2011, completată și modificată de Legea nr.143/2013), privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, art.35(1) Pentru lucrarile de interventie prevazute in prezenta lege, prin derogare de la prevederile legale in vigoare, detinatorii notificati beneficiaza de urmatoarele facilitati: scutirea de la virarea cotei de 0,7% si a cotei de 0,1%, dupa caz, catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si a cotei de 0,5% catre Casa Sociala a Constructorului, din cheltuielile cu lucrarile de interventie.  

 

Concluzii:

 

1. Condiţia legală de îndeplinit pentru plata cotei de 0,5% către CSC este aceea de a se realiza o investiţie – lucrări de construcţie sau similare definite de CAEN în secţiunea F şi CPSA, investiţie realizată în baza unei autorizaţii de construire care are ca piesă scrisă obligatorie Devizul General.

 

2. Obţinerea autorizaţiei de construire este condiţionată de depunerea documentaţiei tehnice prevăzute de Legea 50/1991, conţinând obligatoriu devizul general întocmit conform prevederilor legale specifice în vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016, care prevede în Anexa 7, Metodologia privind elaborarea devizului general, Cap. 5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor

 

3. Obligaţia de achitare a cotei de 0,5% instituite de legea 215/1997 e necondiţionată de calitatea de membru la CSC a constructorului executant al lucrărilor. Punctul de vedere oficial al Curţii de Conturi a României pe această temă confirmă interpretarea noastra nerestrictivă şi este disponibil pe pagina de web a organizaţiei – www.casoc.ro, la secţiunea „beneficiari”.

 

4. Exceptările / scutirile de la obligaţia de plată a acestei contribuţii sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.

 

5. Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanţarea din fonduri europene în cadrul proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale - Programele Operaţionale, pe marea majoritate a axelor prioritare (AP), respectiv a domeniilor majore de intervenţie (DMI).

 

Plata cotei de 0,5% calculată la valoarea lucrărilor de construcții montaj realizate (fără TVA) se va efectua în conturile Casei Sociale a Constructorilor:

LIBRA BANK: RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001

Cod fiscal 11054090.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".