CADRUL LEGAL privind plata cotei de 0,5% - Octombrie 2021

arrow

CADRUL LEGAL privind plata cotei de 0,5% - Octombrie 2021

CADRUL LEGAL privind plata cotei de 0,5%

din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj - extras

 

1 Cadrul legal privind plata cotei de 0,5% este alcătuit din următoarele acte normative :

LEGEA NR. 215/1997 (M. O. nr. 372/22.12.1997), modificată și completată, lege organică specială de înființare și funcționare a Casei Sociale a Constructorilor, prevede următoarele:

 • Art. 16 alin. (1) lit. c): una din sursele fondului de protecție socială a salariaților din construcții se constituie din prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării”.
 • Art. 16 alin. (2) menționează că sumele de bani prevăzute la alin. (1),  inclusiv pct. c),se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PRECIZĂRILE NR. 5122NN/1999 (M. O. nr. 337/15.07.1999) – precizări comune ale ministerelor de resort, date în vederea  aplicării unitare a prevederilor legale privind cota de 0,5%, prevăd:

  • o Art. 1  - „Cota aferentă C.S.C., în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, se constituie şi se suportă de  către investitori sau de proprietari, indiferent de sursa de finanţare (fonduri proprii, fonduri de la buget, fonduri atrase sau împrumutate – interne sau externe, fonduri structurale etc.- n.n.) şi de forma de proprietate”.
  • Art. 3 – „Virarea sumelor constituite conform art. 1 se face lunar de către investitori sau proprietari, persoane fizice sau juridice, direct în contul Casei Sociale a Constructorilor [...] ”.

Sunt reglementate astfel atât modalitatea de virare a cotei de 0,5% - direct în contul CSC, cât şi periodicitatea lunară a viramentelor.

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 907/2016 (M.O. nr. 1061/29.12.2016) - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997, cap. 5.2. al devizului general - comisioane, taxe, cote, costul creditului, include, la subcap. 5.2.4, cota de 0,5% aferentă CSC.

 • Baza de calcul a cotei de 0,5% este precizată în Anexa nr. 6 la H.G. 907/2016 şi constă în valoarea lucrărilor de C+M cuprinse în următoarele capitole/subcapitole ale devizului general şi reprezentând valoarea devizului de construcţii: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1
 • Plata efectivă a cotei de 0,5% se face la valoarea facturată a lucrărilor de C+M realizate (fără TVA).
 • Art. 2, lit. h) definește beneficiarul investiției – „entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

LEGEA NR. 50/1991, r2 (M.O. nr. 933/13.10.2004) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în Anexa nr. 1, la punctul 2.4, că devizul general, întocmit conform prevederilor legale în vigoare (H.G. nr. 907/2016), este piesă scrisă obligatorie a documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

 

ACTE NORMATIVE de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Programelor naționale de investiții, potrivit cărora cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanțare de la bugetul de stat:

 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1.333/2021, de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Programului național „Anghel Saligny ”– art. 4 alin. (5) din Normele metodologice.

 

ACTE NORMATIVE de aprobare a Ghidurilor solicitantului pentru proiectele cofinanţate prin marea majoritate a Programelor Operaţionale de accesare a fondurilor europene nerambursabile, potrivit cărora cota de 0,5% este eligibilă la finanțare din fondurile europene.

Exemplificăm:

7 ACTE NORMATIVE stabilind conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al M.A.I. și S.T.S., conform cărora cap. 5.2.4  al devizelor generale al obiectivelor de investiţii dezvoltate de aceste instituţii include şi cota de 0,5% pentru Casa Socială a Constructorilor:

 • Ordinul M.A.I. nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele M.A.I. (M. O. nr. 63/ 25.01.2019)
 • Ordinul S.T.S. nr. 28/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicații Speciale (M.O. nr. 329 /18.05.2009)

 

EXCEPŢIILE / SCUTIRILE de la plata cotei de 0,5% sunt expres şi limitativ prevăzute de legislaţia în vigoare: 

 • O.U.G. 18/2009 (M. Of. 155/12.03.2009), privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr.158/2011, art.33,
 • O.U.G. 69/2010 (M. Of. 443/01.07.2010), privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată prin Legea nr.76/2011, art.18,

conform cărora,prin exceptare de la prevederile legale în vigoare”, lucrările de intervenţie prevăzute de cele două O.U.G. sunt scutite de la virarea cotei de 0,5% către CSC.

 • Legea nr. 153/2011 (M. Of. 493/11.07.2011, completată și modificată) privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, art. 35 alin. (1): „Pentru lucrările de intervenție prevăzute în prezenta lege, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deținătorii notificați beneficiază de următoarele facilități: scutirea de la virarea [...] cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție.

 

CONCLUZII:

1. În aplicarea Legii nr. 215/1997, devizul general al obiectivelor de investiții, în forma aprobată prin H.G. nr. 907/2016, include la cap. 5.2. - comisioane, taxe, cote, costul creditului, la subcap. 5.2.4, cota de 0,5% aferentă CSC.

                2. Exceptările / scutirile de la obligaţia de plată a cotei de 0,5% sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.

                3. Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanţarea din fonduri europene în cadrul proiectelor cofinanţate prin Programele Operaţionale potrivit Ghidurilor solicitantului.

4.  Cota de 0,5%  face parte din tipurile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat prin Programul național „Anghel Saligny”, potrivit art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Programului.

 

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".