Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

sigla iarna

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

siglacsc

Regulamentul Nr.1


PRIVIND CONSTITUIREA, EVIDENTA, GESTIONAREA / MULTIPLICAREA SI REPARTIZAREA FONDULUI DESTINAT PROTECTIEI SALARIATILOR (prin plata indemnizatiei reprezentand 75 % din media pe ultimele trei luni a salariului de baza brut) DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII SI DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII. 

PREZENTUL REGULAMENT ARE LA BAZA PREVEDERILE LEGII 215 / 1997 , HG. 600 / 1998 SI STATUTULUI CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR.

Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotararea nr. 17 a C.A. al C.S.C. din data de 27. 01.1999 si are ca principal obiectiv completarea R.O.F. C.S.C. cu un instrument de lucru care contine o serie de p r o c e d u r i privind constituirea fondurilor pentru protectia salariatilor pe surse, gestionarea si multiplicarea fondurilor precum si repartizarea - plata indemnizatiilor in conformitate cu prevederile legale.

 ABREVIERI :

- C.S.C. = Casa Sociala a Constructorilor
- C.A. = Consiliul de Administratie al Casei Sociale a Constructorilor
- C.D. = Comitetul Director ( Conducerea Executiva ) a Casei Sociale a Constructorilor
- R.O.F. = Regulament de Organizare si Functionare 
- V.P.C.R.I. = Valoarea productiei de constructii realizata si incasata (pentru activitatea de constructii)
- V.P.M.V.I. = Valoarea productiei marfa vanduta si incasata ( pentru activitatea de producere a materialelor de constructii)
- C.N.V.M = Comisia Nationala de Valori Mobiliare
- B.V. = Bursa de Valori
- P.R. = Piata Rasdaq
- B.N.R. = Banca Nationala a Romaniei
- O.P. = Ordin de plata 
- V.T.A./ A.E = Volumul total actualizat al agentului economic

DEFINITII :

Casa Sociala a Constructorilor - organizatie nonprofit, autonoma, cu personalitate juridica si patrimoniu propriu, cu sediul in Municipiul Bucuresti.
Ramura de constructii si producere a materialelor de constructii - in acceptiunea prezentului regulament, grupeaza acei agenti economici din activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii , care desfasoara activitati cuprinse in anexele nr. 1 si nr. 2 la Statutul C.S.C. si care-si intrerup activitatea , datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, in perioada de timp si in conditiile prevazute de Legea nr. 215 / 1997.
Agent economic , membru privilegiat al C.S.C . - este acea persoana juridica (societate comerciala, regie centrala sau locala) care desfasoara o activitate cuprinsa in Anexele nr. 1 si 2 la Statutul C.S.C. , a aderat la C.S.C. in baza unei cereri, a achitat taxa de inscriere si a varsat contributiile financiare prevazute de lege.
Beneficiar de lucrari - este acea structura organizatorica ( societate comerciala , regie locala sau nationala , organ administrativ al puterii de stat centrale sau locale ) care constituie , gestioneaza si administreaza fonduri proprii sau de la buget, destinate investitiilor in constructii noi sau de intretinere si reparatii la constructiile existente .
Salariat - este acea persoana fizica , angajata pe baza de contract individual de munca cu durata nedeterminata ( sau determinata) , de un patron sau de o unitate ( agent economic) .
Salariat , membru privilegiat al C.S.C. - este acea persoana fizica , angajata pe baza de contract individual de munca cu durata nedeterminata ( sau determinata) de un agent economic membru privilegiat al C.S.C. care depune contributia de 1 % , calculata supra mediei pe ultimele trei luni a salariului de baza brut , pentru a putea beneficia , prin nominalizare, de plata indemnizatiei conform prevederilor Legii nr. 215 / 1997.
Salariu de baza brut - este salariul tarifar de incadrare, negociat pe baza de contract individual de munca , pentru un program normal de lucru de 5 zile pe saptamana si de 8 ore pe zi. 
Asociatie patronala reprezentativa la nivel de ramura - definita conform Legii nr. 130 / 1996 modificata si completata cu Legea nr. 143/ 1997, este acea asociatie patronala legal constituita care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :
- are independenta organizatorica si patrimoniala
- reprezinta patroni ale caror unitati cuprind mimim 10 % din numarul salariatilor din ramura respectiva
Organizatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura - definita conform Legii nr. 130 / 1996 modificata si completata cu Legea nr. 143/ 1997, este acea organizatie sindicala legal constituita care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :
- are statut de federatie sindicala
- are independenta organizatorica si patrimoniala 
- organizatiile sindicale componente au , cumulat, un numar de membrii cel putin egal cu 7 % din efectivul salariatilor din ramura respectiva
Organizatie sindicala - este organizatia legal constituita , cu personalitate juridica, care grupeaza un numar de salariati, aflati in raport juridic cu un agent economic, in scopul reprezentarii intereselor membrilor sai. 
- in situatia in care , la nivelul agentului economic, nu exista organizatie sindicala atributiile acesteia vor fi indeplinite de reprezentantii alesi ai salariatilor, potrivit legii. 
Protectie sociala - ansamblul de masuri directe sau indirecte care sunt luate, de Casa Sociala a 
Constructorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215 / 1997 si Statutului, in favoarea salariatilor din activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii .
Masuri directe - sunt acele masuri de protectie sociala , luate de C.S.C. direct in favoarea
salariatilor , privind :
- plata indemnizatiei reprezentand 75 % din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut pe perioada intreruperii activitatii ( 1 noiembrie a.c. - 31 martie anul urmator, dar nu mai mult de 90 zile calendaristice) 
- acordarea de rente viagere si / sau pensii paralele salariatilor care au contribuit la creare fondurilor de rente si / sau pensii in baza Regulamentelor care vor fi elaborate de C.S.C. in conformitate cu prevederile legale .
- asigurarea calificarii , recalificarii si specializarii salariatilor din constructii si materiale de constructii prin infiintarea Scolii de meserii a C.S.C. etc.
Masuri indirecte - sunt acele masuri de protectie sociala , luate de C.S.C. indirect in favoarea salariatilor , prin sprijin acordat agentilor economici , care cuprind :
- acordarea de cautiuni agentilor economici si antreprenorilor membrii ai C.S.C. ce participa la licitatii in vederea contractarii de noi lucrari care duc la stabilizarea fortei de munca si la asigurarea veniturilor salariale, in baza Regulamentelor care vor fi elaborate de C.S.C. in conformitate cu prevederile legale .
- acordarea de imprumuturi agentilor economici membrii ai C.S.C. in vederea relansarii activitatii din constructii si materiale de constructii, in baza Regulamentelor care vor fi elaborate de C.S.C. in conformitate cu prevederile legale etc.
Protectia salariatilor - este o masura directa de protectie sociala care consta in plata indemnizatiei reprezentand 75 % din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut pe perioada intreruperii activitatii ( 1 noiembrie a.c. - 31 martie anul urmator dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice).
Volumul total actualizat al agentului economic - este constituit, la o anumita data , din sumele virate la C.S.C. de agentul economic ( 1% si 1,5 % cf. Legii nr. 215 / 97) si cota parte din sumele virate de beneficiarii de lucrari (0,5 % pentru constructori), din cota parte din alte surse atrase destinate exclusiv protectiei salariatilor , din cota parte ce revine agentului economic din multiplicarea intrarilor mentionate mai sus prin servicii financiare si care reprezinta venituri ( intrari) ale agentului economic minus maxim 10 % din aceste venituri (intrari) care reprezinta cheltuieli cu administrarea fondului , minus sumele virate anterior in contul agentului economic pentru protectia salariatilor.
V.T.A./A.E. = I - E 
unde :I = S (1%) + S (1,5%) + C (0,5%) + C (A.S.P.S.)+ C (M) 
E = I (10%) + S ( P.S.)I = intrari ; S (1%) = sume din 1% ; S (1,5%) = sume din 1,5% ; C (0,5%) =cota parte din 0,5% ; C(M) = cota parte din multiplicari ; C (A.S.P.S.) = cota parte din alte surse pentru protectia salariatilor; E = iesiri ; I (10%) = cota de maxim 10 % din intrari destinata cheltuielilor C.S.C.; S (P.S.) = sumele pentru protectia salariatilor (virate anterior agentului economic)
Activul C.S.C. destinat protectiei salariatilor reprezinta suma volumelor totale actualizate ale agentilor economici membri privilegiati ai C.S.C. aflate la un moment dat in contul C.S.C
Fondul C.S.C. - este fondul constituit din :
- surse de finantare primare obligatorii , definite de art. 16 din Legea nr. 215 / 1997 
- surse secundare economico financiare generate de administrarea fondului C.S.C. prin acumularea de dobanzi bancare si venituri di activitati economico financiare
- surse potentiale si facultative constituite din donatii , sponsorizari si investitii institutionale 
Multiplicare - este procedeul prin care sumele avand ca destinatie protectia salariatilor, prin plata indemnizatiei prevazute de Legea nr .215/ 1997, aflate la un moment dat in contul C.S.C. sunt investite sub forma unor plasamente diversificate in vederea obtinerii de dobanzi preferentiale , dividende , diferente favorabile de pret prin vinderea actiunilor etc. 
Cota parte din multiplicari - este partea ce revine agentului economic membru privilegiat al C.S.C., din suma obtinuta prin plasamentele efectuate de C.S.C. , proportional cu sumele constituite (1% si 1,5 %) , cotele repartizate ( 0,5 % si alte surse ) si cu data intrarii acestora in contul C.S.C. 
Categorie de investitie - reprezinta pachetul de actiuni detinut de C.S.C. la o societate cotata pe Bursa de Valori sau pe Piata Rasdaq , valoarea acestora incadrandu-se in procentul admis ca limita de siguranta pentru acest tip de investitie. 
Evidenta extracontabila - este reprezentata de calculele, situatiile si lucrarile care se efectueaza in baza unor date , procurate din diferite documente, care nu se regasesc su b aceasta forma in situatiile contabile (dar sunt complementare si se pot verifica cu acestea)

I. CONSTITUIREA FONDULUI PENTRU PROTECTIA SALARIATILOR

Sumele necesare pentru plata indemnizatiei prevazute de art.12 alin. (1) din Legea 215 /1997 se constituie din :
a) Contributia salariatilor reprezentand :
- 1 % din salariul de baza brut.
b) Contributia agentilor economici reprezentand : 
- 1,5 % din valoarea productiei de constructii, realizata si incasata de la beneficiar ( PCRI ) pentru agentii economici din constructii
- 1,5 % din valoarea productiei marfa vandute si incasate ( PMVI ) pentru producatorii de materiale de constructii, fara corespondent in devizul lucrarii
c) Contributia beneficiarilor de lucrari conform Legii 215 / 97 si HG. 600 / 1998 reprezentand :
- 0,5 % din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general (cap. 5. pct. 5. 2.)
d) Alte surse, atrase in scopul declarat al asigurarii protectiei salariatilor din activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii.
- dobanzi bancare ,
- venituri din servicii financiare
- donatii, 
- sponsorizari etc
Nota: Sursele provenind de la investitorii institutionali sunt reglementate de Regulamentul nr. 2

I.1. PROCEDURA DE CONSTITUIRE SI EVIDENTA A CONTRIBUTIEI SALARIATILOR REPREZENTAND 1 % DIN SALARIUL DE BAZA BRUT
(1) - Constituirea contributiei de 1 % asupra salariului de baza brut al salariatului se face de catre agentul economic conform prevederilor Legii nr. 215 / 1997 cu participarea reprezentantului sindicatului si / sau a reprezentantului salariatilor , in conditiile stabilite de contractul colectiv de munca pe ramura si societate , prin intocmirea urmatoarelor situatii de evidenta si urmarire :
 
ANEXA 1.1
SOCIETATEA : ( date de identificare) 
ANUL :              LUNA :

NR. CRT NUMELE SI PRENUMELE CODNUMERIC FUNCTIA SALARIUL DEBAZA BRUT 1% SEMNATURA OP.NR DATA
1. x
............. ............
N x
TOTAL x X X X

(2) Suma constituita cf. Anexei 1.1 se vireaza lunar in contul C.S.C. in maxim 5 zile de la data constituirii ( de regula dupa chenzina a II -a ).
(3) Pe baza datelor transmise de agentii economici cu OP. nr. / data, cu mentionarea sursei 1 % si a perioadei careia ii corespunde sum virata CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR se inregistreaza cu suma virata in contul analitic deschis agentului economic . 
(4) Evidenta sumelor virate de agentii economici se tine contabil pe total sume virate in contul C.S.C. si extracontabil pe surse ( 1% ; 1,5% ; 0,5% )
(5) La cererea C.D. al C.S.C. agentul economic trebuie sa puna la dispozitia reprezentantului C.S.C. toate documentele referitoare la constituirea si evidenta sumelor reprezentand contributia salariatilor 
(6) Constituirea sumelor de la salariati , din contributia de 1 % asupra salariului de baza brut, de catre agentul economic si nevirarea acestora lunar catre C.S.C. contravine prevederilor Legii nr. 215 / 97 si Statutului C.S.C.
(7) Pentru a putea fi nominalizati pentru plata indemnizartiei in conditiile Legii nr. 215 / 97 , salariatii societatilor care au aderat la C.S.C. au obligatia de a varsa lunar contributia de 1 % aplicata la salariului de baza brut sau la indemnizatia primita pe perioada intreruperii lucrului . 
(8) Conform art. 14 ( 2) din Legea nr. 215 / 1997 salariatii care vor beneficia de indemnizatii, vor fi nominalizati de Consiliul de Administratie al agentilor economici , cu acordul organizatiilor sindicale legal constituite sau, acolo unde nu sunt sindicate, al reprezentantilor alesi ai salariatilor.
(9) Contributia de 1 % din salariul de baza brut al salariatilor prevazuta de Legea nr. 215 /97 este destinata exclusiv pentru protectia salariatilor in perioada intreruperii activitatii datorita conditiilor meteorologice nefavorabile si nu genereaza , in prezent , nici un fel de obligatii din partea C.S.C. fata de salariat pana la elaborarea si intrarea in functiune a Regulamentului privind fondurile de pensii si rente viagere .
(10) Contributia de 1 % are acelasi regim ca si contributia salariatilor prevazuta de Legea nr.1/ 1991 , respectiv nerestituirea ei in cazul nenominalizarii salariatului si / sau al consumarii fondurilor pentru protectia sociala , inclusiv in cazul retragerii din C.S.C. a salariatului.

I.2 PROCEDURA DE CONSTITUIRE SI EVIDENTA A CONTRIBUTIEI AGENTILOR ECONOMICI REPREZENTAND 1,5 % DIN VPCRI sau VPMVI
(1) Constituirea contributiei de 1,5 % asupra VPCRI sau VPMVI se face lunar, dupa inchiderea 
lunii si obtinerea balantei de verificare lunare / bilant, conform urmatoarelor situatii de evidenta si urmarire :
 
ANEXA 2.1
FISE DE EVIDENTA A CO NTRIBUTIEI AGENTULUI ECONOMIC ( 1,5%)
SOCIETATEA : (date de identificare, inclusiv bancare ) 
ANUL PROD CONSTR. REALIZ sau Prod.marfa vanduta PROD CONSTR INCASATA sau Prod.marfa incasata 1,5% CONSTI TUIT LUNAR 1,5 % CUMU LAT 1,5 % VIRAT O.P. NR. DATA REST DE VIRAT
1 x
2
......
12
TOTAL

(1) Suma datorata cf. Anexei 2.1. se vireaza lunar in contul C.S.C. in maxim 5 zile de la data inchiderii contabile lunare ( obtinerea balantei de verificare )
(2) Agentul economic poate vira in cursul lunii , in contul C.S.C., sume partiale reprezentand contributia de 1,5 % operand mai multe inregistrari (randuri) in Anexa 2.1. in luna respectiva .

ANEXA 2. 2
CENTRALIZATOR ANUAL ( se intocmeste de C.S.C.)

ANUL PRODCONSTR

REALIZATA
sau
Prod.marfavanduta

PRODCONSTR

INCASATA sau Prod.marfaincasata

1,5% CONSTITUIT 1,5 %CUMULAT 1,5 %VIRAT REST DEVIRAT
1998 x
1999
…..
TOTAL
(4) Pe baza datelor transmise de agentii economici, cu OP. nr. / data, cu mentionarea sursei 1,5 % si a perioadei careia ii corespunde suma virata , CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR se inregistreaza cu suma respectiva in contul analitic deschis agentului economic. 
(5) Evidenta sumelor virate de agentii economici se tine contabil pe total sume virate in contul C.S.C. si extracontabil pe surse ( 1% ; 1,5% ; 0,5% )
(6) Anexa 2.1 se transmite trimestrial la C.S.C.
(7) La cererea C.D. al C.S.C. agentul economic va pune la dispozitia reprezentantului C.S.C. toate documentele referitoare la constituirea si evidenta sumelor reprezentand contributia de 1,5 % .
(8) Constituirea sumelor reprezentand contributia de 1,5 % asupra PCRI sau PMVI de catre agentul economic si nevirarea acestora lunar catre C.S.C. contravine prevederilor Legii nr. 215 / 97 si Statutului C.S.C. ducand la acordarea unei protectii sociale reduse la nivelul sumelor constituite la care se adauga multiplicarile aferente acestora. Virarea cu intarziere a sumelor din 1,5 % catre C.S.C. duce la reducerea perioadei de multiplicare si la diminuarea posibilitatilor de multiplicare.
(9) Agentii economici care se retrag din C.S.C. - FONDUL PENTRU POTECTIA SALARIATILOR ( in conditiile prevazute de Statutul C.S.C.) si nu mai participa la crearea acestuia , decad din drepturile privind protectia sociala a salariatilor dar beneficiaza , in continuare ,de celelalte drepturi si servicii prevazute de Statutul C.S.C. , in limita soldului propriu existent la data retragerii.

I.3. PROCEDURA DE CONSTITUIRE SI EVIDENTA A CONTRIBUTIEI BENEFICIARILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCTII REPREZENTAND 0,5 % DIN VALOAREA DEVIZULUI DE CONSTRUCTII CU CORESPONDENT IN DEVIZUL GENERAL (Cap. 5 , pct. 5.2.)
Reglementari :
- Legea 215 / 1997 art. 16 (1) pct. c)
- H.G. 600 / 1998 prin carea se modifica H.G. nr. 376 / 1994 in sensul inscrierii in devizul general pentru obiectivele de investitii , la cap.5 pct. 5.2. , a cotei aferente fondului pentru protectie sociala a membrilor C.S.C. Datorita absentei unor Norme sau Instructiuni de aplicare a H.G. 600 / 98 , pana la aparitia acestora , procedura de constituire si evidenta va avea in vedere urmatoarele :
(1) Sumele constituite de beneficiarii de lucrari de constructii in conformitate cu prevederile actelor normative de mai sus in functie de realizari adica o data cu intocmirea situatiilor de plata lunare ( periodice ) de catre agentii economici executanti de lucrari si in corelare cu acestea, se vor vira , de regula , direct in contul C.S.C. (indiferent daca executantii de lucrari sunt sau nu membri ai C.S.C.) .
(2) In Ordinul de plata (O.P.) catre C.S.C , al beneficiarului de lucrari , se va mentiona, in afara de suma totala virata , denumirea executantului de lucrari si perioada la care se refera.
(3) In situatia in care in O.P. este trecuta o suma care se refera la mai multi executanti de lucrari , se va mentiona in O.P. suma defalcata pe fiecare executant de lucrari asociata cu denumirea acestuia si perioada la care se refera suma virata.
(4) Urmarirea incasarii acestor sume revine C.S.C.  filialelor C.S.C. , sau agentului economic in cazul in care, la cerere, este mandatat pe baza unei imputerniciri scrise acordate de C.S.C. sa obtina de la beneficiar (i) cota de 0,5 % aferenta activitatii prestate .
(5) Agentul economic membru al C.S.C. trebuie sa completeze, pornind de la datele cuprinse in devizul general, aferente activitatii de constructii - montaj si care trebuie sa se regaseasca in cota de 0,5 % in scrisa in cap. 5 pct. 5.2. , urmatoarele anexe : 

ANEXA 3.1. / beneficiar 1…..M
SOCIETATEA : (date de identificare inclusiv bancare)
BENEFICIARUL DE LUCRARI : ( date de identificarea inclusiv bancare)
COD FISCAL BENEFICIAR : 
VALOAREA TOTALA INSCRISA LA CAP.5 PCT 5.2. DIN DEVIZUL GENERAL : ( mii lei )___________
VAL .TOTALA RECALCULATA 1 ( mii lei)______________(data)___________ ……………………… n
VALOARE LUNARA SITUATIE DE PLATA CATRE BENEFICIAR COTA DE 0,5 % AFERENTA VALOARE CUMULATA SITUATII DE PLATA COTA DE 0,5 % AFERENTA OBS.
ANUL / LUNA 1 x x
LUNA 2
……
LUNA 12

(6) Anexa 3.1. se completeaza pentru fiecare beneficiar de lucrari de constructii - montaj.
(7) In situatia in care agentul economic , membru al C.S.C. si mandatat de C.S.C. , incaseaza direct de la beneficiarul ( beneficiarii ) de lucrari cota de 0,5 % corespunzatoare lucrarilor executate are obligatia de a varsa in maxim 5 zile suma respectiva in contul C.S.C. 
(8) In OP agentul economic va mentiona denumirea beneficiarului care a virat cota de 0,5 % iar in anexa 3.1. corespunzatoare beneficiarului respectiv , la OBSERVATII, se va trece suma virata catre C.S.C. si OP. nr. / data.
(9) Conform prevederilor Legii nr. 215/ 97, HG. 600 / 98 si Statutului C.S.C. , sumele constituite din 0,5 % sunt destinate si pot fi utilizate numai de C.S.C. Incasarea acestora , folosirea in alte scopuri si nevirarea lor in contul C.S.C. de catre agentii economici va duce la actionarea acestora in instanta si la declansarea procedurii de excludere din randul membrilor C.S.C. 
(10) Constituirea si evidenta fondurilor reprezentand 0,5 % incasate de C.S.C. direct de la beneficiarii de lucrari , prin filialele C.S.C. sau prin intermediul agentilor economici mandatati de C.S.C. se va face distinct :
- pentru agentii economici membri ai C.S.C. ( impreuna cu sumele constituite si virate din celelalte surse ) - pe fiecare agent economic
- pe total sume virate corespunzatoare agentilor economici care nu sunt membrii ai C.S.C. 
- pe beneficiari de lucrari 

II . EVIDENTA FONDULUI PENTRU PROTECTIA SALARIATILOR
- capitol modificat in anul 1999 prin aplicarea unui nou plan de conturi de la data de 01.01.1999 conform OMF nr. 1591 / 1998
(1) Evidenta fondurilor virate de agentii economici se tine contabil pe total fonduri virate in contul C.S.C. , pe fiecare agent economic membru al C.S.C. si extracontabil pe surse :
- 1% ; 1,5% ; 0,5% pentru fiecare agent economic din activitatea de constructii 
- 1% ; 1,5 % pentru fiecare agent economic din activitatea de 
- producere a materialelor de constructii
- alte surse destinate exclusiv protectiei salariatilor ( dobanzi bancare, venituri din servicii financiare , donatii, sponsorizari etc )
(2) Pe baza datelor transmise de agentii economici si beneficiarii de lucrari cu OP. nr. / data, cu mentionarea sursei 1 % 1,5 % si 0,5 % si a perioadei careia ii corespunde suma virata, CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR se inregistreaza in contabilitate cu minim 90 % din suma virata in contul 462 CREDITORI DIVERSI , analitic agentul economic :

462 CREDITORI DIVERSI
CREDITORI AGENTI ECONOMICI 
TOTAL FONDURI

4621.31 CREDITORI AGENTI ECONOMICI (minim 90% din varsamintele efectuate de agentii economici)
4621.31.000 CREDITORI COTA O,5 % ( minim 90 % din varsaminte)
4621.31.001….999 analitic AGENTUL ECONOMIC ( minim 90 % din varsaminte)
In acelasi timp C.S.C. se inregistreaza in contabilitate cu maxim 10 % din suma virata in contul 7311 VENITURI ALE C.S.C. DIN CONTRIBUTIILE BANESTI ALE AGENTILOR ECONOMICI analitic agentul economic


VENITURI DIN COTIZATIILE MEMBRILOR
SI CONTRIBUTIILE BANESTI SAU IN NATURA ALE MEMBRILOR SI SIMPATIZANTILOR
VENITURI ale C.S.C DIN CONTRIBUTIILE BANESTI
ALE AGENTILOR ECONOMICI (maxim 10 % )

(3) Lunar , suma rulajelor celor doua conturi 461.31 si 7311 va fi egala cu suma totala virata in contul C.S.C. , in luna respectiva , de agentii economici (membri ai C.S.C. care au depus fonduri) analitice 001… 999 si va cu prinde sumele virate indiferent sursa lor de constituire ( 1% ; 1,5 % ; 0,5 %). inclusiv cota de 0,5 % virata de beneficiarii de lucrari pentru agenti economici care nu sunt membri ai C.S.C. evidentiata in contul 461.31 analitic 000 minus platile efectuate pentru protectie sociala in luna respectiva .
(4) Extracontabil se va tine pe total si pe surse ( 1% ; 1,5% ; 0,5% ) evidenta pe fiecare agent economic membru al C.S.C. si pe total agenti economici inclusiv pe beneficiarii de lucrari care au virat cota de 0,5 % corespunzatoare agentilor economici care nu sunt membri ai C.S.C. Aceasta va corespunde cu evidenta contabila a sumelor depuse de agentii economici. in contul C.S.C.
(5) Analiticul 461.31. 000 va contine depuneri ale agentilor economici neidentificati sau care nu sunt membri ai C.S.C. , in cuantum de minim 90 % - in general continand sume provenind din cota de 0,5 % de la beneficiari de lucrari care nu au indicat agentul economic executant de lucrari sau care au mentionat agentii economici executanti de lucrari care nu sunt insa membri ai C.S.C.
(6) Dobanzile bancare ce revin agentilor economici pentru sumele constituite vor fi evidentiate in contul 4621.34 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU DOBANZILE OBTINUTE cu minim 90 % din dobanzile obtinute la cont curent si depozite bancare la termen , soldul creditor al contului reprezentand dobanzile neconsumate pentru protectie sociala 
- in contul 4621.34.000 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU DOBANZILE OBTINUTE SI NEREPARTIZATE vor fi evidentiate dobanzile totale ale agentilor economici inclusiv cele corespunzatoare cotei de 0,5 % virata de beneficiarii de lucrari aferenta agentilor economici care nu sunt membri ai C.S.C. pana la repartizarea acestora pe fiecare agent economic .
- dupa repartizarea dobanzilor :
- in contul 4621.34 analitic 001 ….999 vor fi evidentiate dobanzile repartizate fiecarui agent economic , soldul creditor al contului reprezentand dobanzile repartizate si neconsumate pentru protectie sociala.
- in contul 4621.34 analiticul 000 vor fi evidentiate dobanzile nerepartizate aferente cotei de 0,5 % corespunzatoare sumelor virate de beneficiarii de lucrari pentru agentii economici care nu sunt membri ai C.S.C. , pana la repartizarea acestora.
(7) Corespunzator , cota de maxim 10 % din veniturile lunare din dobanzi bancare ce revin pentru administrare C.S.C. va fi evidentiata in contul 734 VENITURI ALE C.S.C. DIN DOBANZI OBTINUTE PRIN PLASAREA DISPONIBILULUI astfel :

734 VENITURI ALE C.S.C. DIN DOBANZI …
734.01 BANCA 1
734.02 BANCA 2
734.99 BANCA 99
734.01.01 BANCA 1 DOBANZI CONT CURENT
734.01.02 BANCA 1 DOBANZI DEPOZITE
734.02.01 BANCA 2 DOBANZI CONT CURENT
734.02.02 BANCA 2 DOBANZI DEPOZITE
734.99.01 BANCA 99 DOBANZI CONT CURENT
734.99.02 BANCA 99 D0BANZI DEPOZITE

(8) In contul 7399 ALTE VENITURI ALE C.S.C. DIN ACTIVITATI FARA SCOP LUCRATIV vor fi evidentiate :
7399.01 VENITURI ALE C.S.C. DE LA INVESTITORII INSTITUTIO NALI pentru cota ce revine C.S.C. din multiplicarea sumelor depuse de investitorii institutionali intr-o luna.
7399.02 VENITURI ALE C.S.C. DIN TITLURI DE PLASAMENT pentru cota % ce revine pentru administrarea C.S.C. din veniturile obtinute din titlurile de plasament in luna (data) scadentei acestora sau la valorificarea inainte de termenul scadent 
(9) Cota de maxim 10 % ce revine pentru administrarea C.S.C. din veniturile din actiuni va fi evidentiata in contul 758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE. 
(10) Cota de minim 90 % ce revine agentilor economici din tranzactionarea actiunilor va fi evidentiata in contul 4621.99 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU VENITURI DIN ALTE SURSE , astfel : 
- in analiticul 000 pana la repartizarea acestora pe fiecare agent iar dupa repartizare in analiticele 001 ….. 999 agentul economic ; 
(11) Veniturile din donatii vor fi evidentiate in contul 732 VENITURI DIN DONATII astfel :
732.01 Venituri din donatii destinate administrarii C.S.C.
732.02 Venituri din donatii destinate protectiei sociale cota de maxim 10 %
732.03 Venituri din donatii pentru alte destinatii
(11.1.) - in cazul donatiilor destinate protectiei salariatilor ( alte surse pentru plata indemnizatiei) cota din acestea reprezentand minim 90 % din suma va fi evidentiata in contul 4621. 99 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU VENITURI DIN ALTE SURSE , astfel :
- in analiticul 000 pana la repartizarea acestora pe fiecare agent iar dupa repartizare in analiticele 001 ….. 999 agentul economic; 
(12) Veniturile din sponsorizari vor fi evidentiate in contul 733 VENITURI DIN DONATII astfel :
733.01 Venituri din sponsorizari destinate administrarii C.S.C.
733.02 Venituri din sponsorizari destinate protectiei sociale cota de maxim 10 %
733.03 Venituri din sponsorizari pentru alte destinatii
(12.1.) - in cazul sponsorizarilor destinate protectiei salariatilor ( alte surse pentru plata indemnizatiei) cota din acestea reprezentand minim 90 % din suma va fi evidentiata in contul 4621. 99 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU VENITURI DIN ALTE SURSE , astfel :
- in analiticul 000 pana la repartizarea acestora pe fiecare agent iar dupa repartizare in analiticele 001 ….. 999 agentul economic ; 
(13) Cota de minim 90 % ce revine agentilor economici din veniturile obtinute din titlurile de plasament va fi evidentiata in contul 4621.99 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU VENITURI DIN ALTE SURSE , la data scadentei sau la data valorificarii acestora , astfel :
- in analiticul 000 pana la repartizarea acestora pe fiecare agent iar dupa repartizare in analiticele 001 ….. 999 agentul economic, 
(14) Cota % ce revine agentilor economici din multiplicarea sumelor depuse de investitorii institutionali ( conform algoritmului de repartizare stabilit de Regulamentul nr. 2 al C.S.C privind investitorii institutionali ) va fi evidentiata in contul 4621.99 analiticul 000 pana la repartizarea pe fiecare agent economic iar dupa repartizare in analiticele 001 …999 agentul economic 
(15) Contul 4621.99 CREDITORI AGENTI ECONOMICI PENTRU VENITURI DIN ALTE SURSE va contine in analiticul 000 , pana la repartizarea acestora fiecarui agent economic membru al C.S.C. , veniturile constituite din : 
- plasamentele efectuate cu sumele depuse ( titluri de plasament , actiuni )
- donatii si sponsorizari
- cota parte ce le revine de la investitorii institutionali
(15.1) Dupa repartizarea veniturilor din alte surse , pe fiecare agent economic, in analiticele corespunzatoare de la 001 la 999 , soldul creditor al contului analitic va contine veniturile agentului economic din vanzarea de actiuni , din titluri de plasament ,din donatii ,din sponsorizari , de la investitorii institutionali , etc. neconsumate pentru protectie sociala.
(15.2) In analiticul 000 , dupa repartizare , va ramane partea de venituri din vanzarea de actiuni , din titluri de plasament , din donatii , din sponsorizari , de la investitorii institutionali etc. aferenta cotei de 0,5 % de la beneficiarii de lucrari , corespunzatoare agentilor economici care nu sunt membri ai C.S.C., pana la repartizarea acestora.
(16) Procentul reprezentand 10 % din contributiile salariatilor, agentilor economici din activitatea de constructii si producerea a materialelor de constructii, beneficiarilor de lucrari de constructii si din alte surse destinate protectiei salariatilor (dobanzi, sponsorizari, donatii etc. ) , care constituie venituri ale C.S.C. destinate cheltuielilor cu administrarea fondurilor destinate protectiei SALARIATILOR este m a x i m ( in conformitate cu prevederile Legii nr. 215 / 97 si ale Statutului C.S.C.). 
(17) Cheltuielile stabilite prin B.V.C. se vor incadra in acest procent .
(18) In cazul in care la inchiderea exercitiului financiar - contabil cheltuielile sunt mai mici decat procentul de 10 % maxim alocat , excedentul se reporteaza in exercitiul financiar urmator de regula cu aceeasi destinatie ( cheltuieli administrare) .
(19) Evidenta extracontabila a contributiilor (intrarilor) destinate protectiei salariatilor agentilor economici membrii ai C.S.C , tinuta pe fiecarea agent economic si pe total , va corespunde cu evidenta contabila ( furnizand insa si informatii suplimentare sau complementare ) fiind in concordanta cu datele din balanta de verificare lunara.
(20) Situatia extracontabila privind evidenta contributiilor (intrarilor) se va completa cu evidenta platilor (iesirilor) destinate protectiei salariatilor, fiind tinuta pe fiecare agent economic si pe total si va corespunde cu evidenta contabila , fiind in concordanta cu datele din balanta de verificare lunara.
(21) Extracontabil se vor evidentia si veniturile agentilor economici destinate protectiei sociale , obtinute din alte surse, pe fiecare sursa in parte , adica venituri din titluri de plasament , din tranzactionarea actiunilor , din donatii . din sponsorizari ,de la investitorii institutionali etc. care va corespunde cu evidenta contabila a acestora ( contul 4621.99 analitic 001 - 999 fiecare agent economic membru al C.S.C. si analitic 000 pentru 0,5 % t de le beneficiari , nerepartizat) 
(22 ) Actualizarea evidentei contabile ( planul de conturi ) se va face in functie de modificarile survenite in legislatia de specialitate.

III. GESTIONAREA / MULTIPLICAREA FONDULUI PENTRU PROTECTIA SALARIATILOR
(1) Gestionarea / multiplicarea fondului ( sumelor) constituit pentru protectia salariatilor din 
activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii se face, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215 / 1997 si ale Statutului C.S.C. printr-o politica de investitii flexibila si diversificata , avad ca obiectiv cresterea pe termen lung a capitalului acumulat, cu respectarea legislatiei in vigoare : 
(2) C.S.C. poate dobandi si detine investitii, conform Statutului, in :
- valori mobiliare si instrumente monetare ale emitentilor recunoscuti de CNVM si / sau BNR
- titluri de stat si bonuri de tezaur emise de catre M.F.
- alte instrumente recunoscute, circuland legal in Romania
(3) In vederea diminuarii riscurilor , se vor respecta cotele procentuale stabilite ( la pct. 5 ) din activul C.S.C. in limitele carora se va realiza diversificarea plasamentelor in institutiile bancare/ financiare, la Bursa de Valori si pe Piata Rasdaq.
(4) Nivelele de libertate (cote procentuale) aplicate asupra activului C.S.C. in baza carora se vor face plasamente si destinatia plasamentelor vor fi diferentiate in functie de doua perioade de timp : 
(4.1.) - in perioada 1 NOIEMBRIE - 31 MARTIE corespunzatoare celei in care se acorda protectie salariatilor ( se fac plati ) efectuarea plasamentelor se va face astfel :
4.1.1. - intre 0 % si 100 % in depozite bancare pe termen scurt (zi, saptamana si eventual luna) la una sau mai multe banci, tinandu-se cont de gradul de risc (ratingul acordat bancii de agentiile de evaluare internationale) si de alte oportunitati.
4.1.2. - intre 0 % si 100 % in bonuri de tezaur , titluri de stat , certificate bancare pe termen de 1 luna - eventual 3 luni, in functie de oferta pietii.
4.1.3 - intre 0 % si maxim 30 % in alte categorii de plasamente : fonduri de investitii , valori mobiliare etc.
(4.2.) - in perioada 1 APRILIE - 31 0CTOMBRIE corespunzatoare celei in care se constituie sumele destinate protectiei salariatilor ( nu se fac plati ) efectuarea plasamentelor se va face astfel : 
4.2.1 - intre 0 % si 100 % in depozite bancare si titluri de stat pe termen scurt , mediu si eventual lung (9 luni ) la una sau mai multe banci banci, tinandu-se cont de gradul de risc (ratingul acordat bancii de agentiile de evaluare internationale) si de alte oportunitati.
4.2.2. - intre 0 % si 30 % in alte categorii de plasamente : fonduri de investitii , valori mobiliare ( la B.V. / Bursa de Valori si pe P.R./ Piata Rasdaq ) etc in conformitate cu cap. III pct (2) .
(5) - limitele de siguranta pentru fiecare investitie din cele prevazute la pct. 5.1.3. si 5.2.2. vor reprezenta, pentru fiecare categorie de investitie, nu mai mult de 30 % din totalul sumelor alocate. 
(6) Veniturile obtinute din plasamentele efectuate din sumele constituite pentru protectia salariatilor din activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii vor fi evidentiate separat (atat contabil cat si extracontabil) ca venituri din dobanzi la cont curent si / sau depozite bancare si separat ca venituri obtinute din celelalte categorii de servicii financiare ( pe fiecare categorie in parte). 
(7) Repartizarea veniturilor obtinute din aceste plasamente se va face in proportie de minim 90 % agentilor economici membri ai C.S.C. si in cota de maxim 10 % pentru cheltuieli de administrare ale C.S.C. 

III. REPARTIZAREA FONDULUI PENTRU PROTECTIA SALARIATILOR
(1) Fondul constituit pentru protectia salariatilor din activitatea de constructii si producere a materialelor de constructii din sursele mentionate la Cap I. , este evidentiat pe total si pentru fiecarea agent economic , membru al C.S.C. , atat contabil cat si extracontabil.
(2) In perioada 01 NOIEMBRIE - 31 MARTIE din fondul constituit pentru fiecare agent membru al C.S.C. , din sursele prevazute de Legea 215 / 97 , H.G. 600 / 98 si Statutul C.S.C plus multiplicarile aferente, minus cota maxima de 10 % destinata cheltuielilor cu administrarea fondului si minus platile efectuate anterior pentru protectia salariatilor , se acorda protectie salariatilor agentilor economici , membri ai C.S.C. , dar nu mai mult de 90 zile calendaristice. 
(3) Repartizarea veniturilor obtinute prin multiplicarea fondurilor depuse de agentii economici (cota de minim 90 %) se va face lunar , prin repartizare proportionala in functie de marimea sumelor depuse, astfel : 
- se considera ca suma de plecare soldul depunerilor pe fiecare agent economic la data de 31 ale lunii
- intrarile din cursul lunii se corecteaza in functie de data intrarii si se adauga la soldul existent la data de 31 a lunii respective obtinandu-se soldul recalculat al lunii respective pentru fiecare agent economic
- la fel se procedeaza in situatia iesirilor (platilor)
- veniturile obtinute din plasamentele efectuate in luna respectiva ( 90 % ) se raporteaza la suma soldurilor recalculate ale agentilor economici obtinandu-se coeficientul de repartizare
- prin inmultirea coeficientului de repartizare cu soldul recalculat al fiecarui agent economic rezulta suma ce revine fiecarui agent economic din multiplicarea lunara

Exemplu : 
Sold agent economic la 31.12.1998 = 100.000.000 lei
Intrare la 12.01.1999 = 25.000.000 lei
Iesire la 25.01.1999 (pt.plata indemnizatiei) = 75.000.000 lei 
Sold agent economic la 31.01.1999 = 50.000.000 lei
Soldul recalculat al agentului economic pentru repartizare dobanda : 100.000.000 + [25.000.000 x ( 31 - 12) ] - [75.000.000 ( 31 - 25) ] =100.806.452 lei
(4) Pentru anul 1998, tinand cont de conditiile concrete de constituire si multiplicarea a fondurilor depuse de agentii economici la C.S.C., repartizarea cotei reprezentand 90 % din veniturile obtinute prin multiplicarea fondurilor ( la nivelul trim. IV 1998 ) se va face proportional cu sumele depuse de fiecare agent economic astfel :
- se considera ca suma de plecare soldul depunerilor pe fiecare agent economic la data de 30.09. , 31.10. si 31.11. 1998 
- intrarile lunare se corecteaza in functie de data intrarii si se adauga la soldul lunii respective obtinandu-se soldul recalculat al lunii respective pentru fiecarea agent economic
- prin insumarea celor trei solduri recalculate se obtine soldul final al fiecarui agent economic
- veniturile obtinute din plasamentele efectuate in trim. IV 1998 ( 90 % ) se raporteaza la suma soldurilor finale ale agentilor economici obtinandu-se coeficientul de repartizare .
- prin inmultirea coeficientului de repartizare cu soldul final al fiecarui agent economic rezulta suma ce revine fiecarui agent economic din multiplicare.
(5) In vederea efectuarii platii indemnizatiilor prevazute de Legea 215 / 97 art. 12 alin.(1), se va respecta procedura de mai jos.

IV.1. PROCEDURA DE PLATA A INDEMNIZATIEI DESTINATA PROTECTIEI SALARIATILOR AGENTILOR ECONOMICI DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII SI PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII .
(1) De prevederile privind plata indemnizatiei reprezentand o suma impozabila, al carei cuantum lunar este egal cu 75 % din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut beneficiaza salariatii agentilor economici care sunt membri ai C.S.C. si au contribuit la constituirea fondului pentru plata indemnizatiei ( au achitat contributia reprezentand 1 % din salariul de baza brut al salariatilor constituita de la acestia si contributia reprezentant 1,5 % din V.P.C.R.I. sau V.P.M.V.I.).
(2) De plata indemnizatiei beneficiaza numai salariatii care au depus contributia lunara de 1 % din salariul de baza brut si care au fost nominalizati de Consiliul de Administratie al agentului economic cu viza sindicatului ( sau a reprezentului salariatilor). 
(3) Indemnizatia se acorda proportional cu durata efectiva a intreruperii lucrului , in limita sumelor constituite si actualizate.
(4) Suma totala a acestor indemnizatii nu poate depasi volumul total actualizat constituit pentru fiecare agent economic. 
(5) Salariatii care vor beneficia de indemnizatii, in conditiile Legii 215 / 97 vor fi nominalizati de Consiliul de Administratie al agentului economic , cu acordul organizatiilor sindicale sau, acolo unde nu sunt sindicate, al reprezentantilor alesi ai salariatilor , potrivit Legii NR. 130 / 96 republicata.
5.1. lista cuprinzand salariatii care urmeaza sa beneficieze de prevederile Legii 215/97 aprobati (nominalizati) de C.A. al agentului economic cu viza sindicatului (reprezentantului salariatilor) si sumele aferente, se redacteaza de agentul economic conform Anexei 4.1.

ANEXA 4.1.
SOCIETATEA : ( date de identificare )
PERIOADA DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI : (de la____ pana la _____ luna ____) 

NR.CRT. NUMELE PRENUMELE COD NUMERIC FUNCTIA SAL. BAZA BRUT MEDIA ULTIM. 3 LUNI 75% DIN SAL.BZ.BRUT(col. 4 x 75% ) NR. ZILE PROT.SOCIALA

ACORDATE

SUMA
0 1 2 3 4 5 6 7
1
......
N(nr. total de sal)
TOTAL x x ( Media )

5.2.- Anexa 4.1. se completeaza ori de cate ori se acorda protectie salariatilor si se pastreaza de agentul economic. 
5.3.- Anexa 4.1. se pune la dispozitia reprezentantilor legali ai C.S.C. la cererea acestora.
(6) Agentul economic va transmite la C.S.C. copie ( extras) dupa Hotararea Consiliului de Administratie privind acordarea protectiei salariatilor vizata de sindicat ( reprezentantul salariatilor ) din care sa reiasa perioada , numarul total de salariati , suma reprezentand 75 % din media salariului de baza brut pe ultimele 3 luni , total sume de plata. ( cf. Anexei 4.1.)
(7) Notificarea catre C.S.C. se va face lunar ,cu documente originale transmise la C.S.C. , cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data la care se solicita efectuarea platii indemnizatiilor ( mentionata in notificare), pentru a permite C.S.C. asigurarea lichiditatilor necesare si va contine, in mod obligatoriu , banca si contul in care se va efectua plata conform formularului anexat prezentului regulament( Anexa 4.2.) 
(8) De la data primirii notificarii, C.S.C. trebuie sa vireze suma ceruta de agentul economic (daca este in concordanta cu venitul total actualizat al agentului economic la data primirii notificarii ) cu cel putin 5 zile inainte de data la care agentul economic trebuie sa efectueze plata indemnizatiilor pentru luna respectiva.
(9) Orice intarziere privind notificarea cu 15 zile inainte de data platii mentionate duce la decalarea, cu acelasi numar de zile, a datei efectuarii platii de catre C.S.C. 
(11) La terminarea perioadei de acordare a protectiei salariatilor , prevazuta de Legea 215 / 97, C.S.C. va comunica fiecarui agent economic suma ramasa din volumul total actualizat al agentului economic dupa efectuarea platii indemnizatiilor.
(12) Sumele ramase se vor reporta cu aceeasi destinatie si se vor multiplica impreuna cu varsamintele ulterioare efectuate de agentul economic .
(13) In conformitate cu prevederile Statutului Art.8.4. aliniatul 2 " CASA SOCIALA va asigura din fondurile gestionate plata contributiilor datorate de agentii economici membri catre Fondul Asigurarilor de Stat ,Fondul Asigurarilor Sociale de Sanatate, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul de risc si de accident, corespunzator perioadei de intrerupere a activitatii si numarului de salariati care primesc indemnizatia prevazuta de prezentul statut.Conditiile in care se fac platile constituie obiectul reglementarilor interne ale Consiliului de Administratie ".
(14) Agentul economic , membru al C.S.C. poate solicita in baza Art.8.4. aliniatul 2 din Statutul C.S.C. , din si in limita VOLUMULUI TOTAL ACTUALIZAT propriu , sume partiale sau totale pentru achitarea obligatiilor catre stat prevazute la art. 19 din Legea nr. 215 / 1997, incepand cu iarna 1999-2000

Agentii economici care devin membri ai C.S.C se angajeaza prin semnarea cererii de aderare la C.S.C. sa respecte prevederile prezentului Regulament care face parte integranta din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (R.O.F. ) AL C.S.C.
In functie de modul de desfasurare a activitatii C.S.C. si de actele normative care vor apare , prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotarare a C.A. al C.S.C.

Profil CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

sigla02

este organizatie paritara de protectie sociala a sectorului de constructii din Romania, infiintata in 1998 sub forma unei organizaţii non-profit, autonomă şi cu patrimoniu distinct

 (citește mai departe..)

Legea nr. 215

 

sigla02din 22 decembrie 1997

privind Casa Sociala a Constructorilor
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 372 din 22 decembrie 1997

 (citește mai departe...)

STATUTUL CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

sigla02Casa Sociala a Constructorilor dobandeste personalitate juridica in baza Legii nr. 215/1997 publicata in Monitorul Oficial nr. 372/1997.
 
 
 
 •  

  Ești angajat în construcții?


  Informează-ți angajatorul!

 •  

  CASA SOCIALĂ acordă

  protecție socială

  salariaților
  societăților membre

   

 • CASA SOCIALĂ acordă

  protecție socială

  în perioada întreruperii lucrului datorită condițiilor metorologice nefavorabile
  (01 noiembrie - 31 martie)

 • CASA SOCIALĂ acordă

  protecție socială

  75% din salariul de bază

  - fără pierderea drepturilor de salariat

  - se virează și obligațiile bugetare datorate de societatea membră

19anips

Conturi bancare CSC

RAIFFEISEN BANK SMB:

RO 46 RZBR 00000 6000 3334134

CITIBANK ROMANIA BUCURESTI

RO 17 CITI 000000 0825065008

BRD - Sucursala Academiei:

RO53BRDE410SV19755714100ROL

ELIGIBILITATECOTA05

Linkuri utile

obiectewww.cmc.org.ro - Casa de Meserii a Constructorilor

www.fed-psc.ro - Federatia patronatelor societatilor din constructii

www.psc.ro - Patronatul Societatilor din Constructii

www.pptt.ro - Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania

www.uniunearestauratorilor.org - Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice

www.fgs.ro - Federatia Generala a Sindicatelor Familia

www.paritarian-funds-construction.eu - Paritarian Social Funds in the Construction Industry

 

Avem 89 vizitatori și nici un membru online