Politica GDPR

arrow

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ale reprezentanților și salariaților membrilor  organizației  CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR (denumită în continuare  „C.S.C.”)  se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018.

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR cu sediul în București, Str. Episcopul Timuș, nr. 25, sector 1, înregistrată în Registrul Național O.N.G. sub nr. 1.730/A/2003, potrivit sentinței civile nr. 160/08.09.1998 a Tribunalului București, Secția a III-a Civilă, având cod de identificare fiscală 11054090, e-mail: office@casoc.ro prin reprezentantul său legal Dl. Cristian – Vasile Ștefănescu, în calitate de Director General, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate pe care le colectăm indirect de la entități juridice – membri ai organizației noastre.

În conformitate cu noul Regulament si cu Legea nr. 215/1997 reprezentanții legali, persoane cu putere de decizie și angajații organizației dvs., după caz,  sunt  „persoane  vizate”, adică persoane fizice identificate sau identificabile. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a permite acestora să isi exercite cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri adecvate pentru a facilita comunicarea dintre C.S.C. - operator de date și persoanele fizice vizate enunțate anterior. Respectarea confidentialității și protecția datelor  cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care intrăm în legătură este deosebit de importantă pentru noi.

Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunoștință care sunt scopurile și temeiurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, date pe care C.S.C. le colectează de la organizația dvs.,  precum și care sunt drepturile persoanelor vizate enunțate anterior.

C.S.C. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate, inclusiv C.N.P-ul, având în vedere următoarele Scopuri:

 • înscrierea entității juridice în cadrul C.S.C. și formalitățile necesare la încetarea calității de membru ;
 • plata protecției sociale a salariaților din ramura de construcții și producerea materialelor de construcții în perioada întreruperii lucrului din cauza condițiilor meteo nefavorabile, așa cum rezultă din art. 3, art. 12-14 și art. 16 din Legea nr. 215/1997;
 • administrarea fondurilor gestionate și investirea acestora;
 • pentru transmiterea notificărilor de neplată către dvs. și desfășurarea relației organizației C.S.C. cu autoritățile, dacă situația impune recuperarea creanțelor deținute de organizație contra dvs.;
 • în vederea identificării unice și corecte a persoanei vizate ce urmeaza să beneficieze de plata indemnizației de protecție prevăzute de Legea 215/1997;
 • participarea la congrese, conferințe sau alte evenimente organizate de C.S.C. singură sau în colaborare cu partenerii sociali sau alți colaboratori;
 • trimiterea de newslettere.

Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de C.S.C. cu ocazia desfășurării activităților de mai sus sunt: nume, prenume, telefon, e-mail, CNP, loc de muncă, salariu de bază brut lunar, funcție.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru realizarea în bune condiții a activităților  organizației noastre, prevăzute în actele constitutive și în legea specială, în caz de refuz C.S.C. neputând să desfășoare operațiunile descrise mai sus la secțiunea ”Scopuri”.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în baza următoarelor Temeiuri prevăzute de Reg.(UE)2016/679:

 • îndepliniriea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile C.S.C. -  cum ar fi: a) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 215/1997 și statutare specifice organizației. b) obligații de raportare, c) evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;
 • realizarea intereselor legitime ale C.S.C., în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de obiectul de activitate (verificări în scopul detectării și prevenirii potențialelor fraude, prevenirea plăților nejustificate, asigurarea securității incintei prin supraveghere video, recuperarea creanțelor etc.).

C.S.C. poate transmite datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale/statutare către următorii destinatari/categorii de destinatari: autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care organizația și le-a asumat.

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate (electronic și/sau tipărit) pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale si statutare ale  C.S.C.  Fișa de evidență a membrului C.S.C.  și celelalte informații în legătură cu acesta sunt păstrate de regulă pe perioada exercitării calității de membru și încă 10 ani de la data încetării acestei calități.

C.S.C. se angajează să-si desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului european 2016/679, adoptând o politică de confidențialitate si securitate a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează, dar în același timp este interesată în a înțelege și viziunea colaboratorilor săi privind protecția datelor cu caracter personal ce le-au fost furnizate.

Față de aspectele menționate, suntem convinși că agreați să colaborăm și sub aspectul securizării datelor cu caracter personal identificate în relația noastră legală și statutară, grație adoptării de către C.S.C. a tuturor măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, în cadrul unui real și complex proces de conformare la noul Regulament.

În calitate de partener al nostru, vă invităm să evaluați și dvs. măsurile de securitate si confidențialitate a datelor personale pe care le prelucrați, prin semnarea unei Anexe la cererea de aderare la organizație - în care am evidențiat rolul fiecărei părți (operator sau procesator/împuternicit) din perspectiva asumării responsabilității – și pe care o atașăm prezentei informări.

Fiecare entitate juridică membră va trebui să implementeze masuri tehnice si organizatorice care să facă posibilă informarea persoanelor fizice vizate asupra partajării datelor cu caracter personal cu C.S.C. și  exercitarea  de către acestea a drepturilor specifice conferite de GDPR:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 GDPR),
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (art. 17 GDPR),
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art.18 GDPR),
 5. Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (art. 20 GDPR),
 6. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (art. 21 GDPR),
 7. Dreptul de a depune o plângere la  Autoritatea de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În situația în care persoanele vizate  vor opta să  exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formuleze observații sau să obțină informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dacă vor avea întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau vor avea orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor lor, vor  contacta  entitatea juridică cu  care  se află în legatură directă și care a transmis datele către C.S.C.

Vă informăm pe această cale că în România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") și că persoanele fizice vizate aflate în relație directă cu organizația dvs. și indirectă cu C.S.C. au dreptul să depună o plângere atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile în această calitate, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".