Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

linie

Despre Adunarea Generala a Reprezentantilor

sigla02

AGR este organul suprem de conducere al organizatiei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice si financiare si este constituita din reprezentantii partenerilor sociali.

Adunarea Generala a Reprezentantilor este alcatuit potrivit art. 6 din Legea nr. 215/1997 din delegati ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare, cu respectarea principiului paritatii.

Norma de reprezentare pentru federatiile sindicale si pentru organizatiile patronale va fi stabilita de partenerii sociali prin protocol anexa la statut.

AGR este constituit ca organism paritar prezentand un numar egal distribuit de voturi între partenerii sociali.

 

Functionarea AGR

Adunarea Generala se convoaca prin decizia Consiliului de Administratie de catre Presedintele CSC.
Convocarea cuprinde:

  1. data, ora si locul Adunarii Generale;
  2. proiectul ordinii de zi (fac exceptie cazurile urgente);
  3. locul si data celei de-a doua convocari în situatia în care nu se realizeaza numarul de membri necesari majoritatea necesara conform statutului, pentru a fi valabil constituita.

Pentru AGR ordinare odata cu convocarea se trimit partenerilor sociali toate documentele si/sau proiectele documentelor ce urmeaza a fi supuse analizei, avizarii sau aprobarii. Convocarea va fi comunicata cu cel putin 15 zile calendaristice înainte prin publicarea anunturilor în mas-media.
 

Conducerea sedintelor AGR

In ziua si ora aratate în convocare, sedinta se va deschide de catre Presedintele CA, sau de cel care îi tine locul. Presedintele va desemna din rândul reprezentantilor un secretar si doi membri care vor verifica lista de prezenta si îndeplinirea tuturor formalitatilor, legale si statutare, pentru tinerea adunarii; ei vor întocmi si semna procesul verbal al sedintei.


 Votul

Pot exercita dreptul de vot in AGR numai membrii care au confirmate depuneri de fonduri pana la data de 31 decembrie a exercitiului financiar incheiat. Confirmarea efectuarii platii contributiilor se face prin grija Comitetului Director al Casei.

Dreptul de vot poate fi delegat numai reprezentantilor aceluiasi partener social în baza unor procuri autentice, depuse în original cu cel putin 5 zile lucratoare înaintea AGR.

Membrii CA si functionarii CASEI SOCIALE nu au drept de vot în AGR.

Votul este secret pentru alegerea/revocarea Cenzorilor si deschis în celelalte cazuri.

 

Hotarârile AGR

Pentru a delibera si adopta hotarâri în mod valabil se impune prezenta majoritatii absolute a reprezentantilor (1/2+1 din numarul total de membri).

Hotarârile Adunarii Generale ordinare se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate (1/2+ 1).

Hotarârile Adunarii Generale se iau cu o majoritate de 2/3 doar in cazurile limitativ prevazute la art 14.2 din Statut.

 

Atributiile Adunarii Generale

AGR are urmatoarele atributii principale:

  • Aprobarea statutului si modificarilor la statut;
  • Aprobarea exercitiului bugetar, bilantului si contului de venituri si cheltuieli, dupa ascultarea rapoartelor CA si cenzorilor;
  • Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, prin aprobarea raportului privind executia bugetara;
  • Stabilirea nivelului indemnizatiei lunare a membrilor CA;
  • Alegerea si revocarea Comisiei de Cenzori si stabilirea remuneratiei cenzorilor;
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al CASEI SOCIALE;

 

(actualizat 06.07.2017)

Linkuri utile

www.cmc.org.ro

www.cmc.org.ro

Casa de Meserii a Constructorilor
www.federatiaconstructorilor.ro

www.federatiaconstructorilor.ro

Federatia patronatelor societatilor din constructii
www.fgs.ro

www.fgs.ro

Federatia Generala a Sindicatelor Familia
www.psc.ro

www.psc.ro

Patronatul Societatilor din Constructii
www.pptt.ro

www.pptt.ro

Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania
www.uniunearestauratorilor.org

www.uniunearestauratorilor.org

Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice
www.paritarian-funds-construction.eu

www.paritarian-funds-construction.eu

Paritarian Social Funds in the Construction Industry

Avem 61 vizitatori și nici un membru online