Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

linie

Legea nr. 215

sigla02
din 22 decembrie 1997
privind Casa Sociala a Constructorilor
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 372 din 22 decembrie 1997
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I
Infiintarea Casei Sociale a Constructorilor 

Art. 1. - Se infiinteaza Casa Sociala a Constructorilor, organizatie nonprofit, autonoma, cu personalitate juridica si patrimoniu propriu, cu sediul in municipiul Bucuresti. 

Art. 2. - Casa Sociala a Constructorilor se constituie si functioneaza in sistem bipartit, cu participarea egala si libera a organizatiilor sindicale si a asociatiilor patronale din ramura de constructii si de producere a materialelor de constructii.

Art. 3.
(1) Casa Sociala a Constructorilor are ca obiect de activitate asigurarea protectiei salariatilor din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii in perioada intreruperii activitatii datorita conditiilor meteorologice nefavorabile.
(2) In sensul prezentei legi, prin activitatile de producere a materialelor de constructii se intelege activitatile din poligoanele de prefabricate in aer liber, din cariere si balastiere, precum si din alte activitati stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorita conditiilor meteorologice nefavorabile. 

Art. 4.
(1) Casa Sociala a Constructorilor functioneaza pe baza statutului aprobat de adunarea generala a reprezentantilor si are in principal, urmatoarele atributii: 
       a) constituie, gestioneaza si administreaza fondul pentru protectia salariatilor din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii, 
       b) stabileste conditiile de acordare a drepturilor salariatilor prevazute de prezenta lege si garanteaza aceste drepturi.
(2) Casa Sociala a Constructorilor indeplineste si alte atributii stabilite in conformitate cu statutul sau.

Art. 5. - Conducerea Casei Sociale a Constructorilor se exercita de catre: 
       a) adunarea generala a reprezentantilor; 
       b) consiliul de administratie. 

Art. 6. - Adunarea generala a reprezentantilor este alcatuita din delegati ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut, cu respectarea principiului paritatii. 

Art. 7. - Adunarea generala a reprezentantilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor si raportul consiliului de administratie privind executia bugetara. 

 

Art. 8.
(1) Consiliul de administratie asigura activitatea permanenta a Casei Sociale a Constructorilor si este format din reprezentanti ai organizatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel de ramura, dupa cum urmeaza: 
       a) 4 membri desemnati de comun acord de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel de ramura; 
       b) 4 membri desemnati de comun acord de catre federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura.

(2) Sunt reprezentative federatiile sindicale de ramura si organizatiile patronale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, modificata prin Legea nr. 143/1997. 

Art. 9. - Modul de organizare si functionare, precum si atributiile consiliului de administratie se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor. 

Art. 10.

(1) Casa Sociala a Constructorilor este condusa de un presedinte, care este si presedintele consiliului de administratie.
(2) Presedintele este ales de consiliul de administratie dintre membrii sai.
(3) Alegerea presedintelui se face pentru o perioada de 4 ani.
(4) Mandatul presedintelui inceteaza in urma demisiei revocarii sau decesului.
(5) Presedintele reprezinta Casa Sociala a Constructorilor in raporturile cu tertii.
(6) Atributiile presedintelui se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 11. - Structura organizatorica, numarul de personal, precum si organizarea activitatii financiar-contabile a Casei Sociale a Constructorilor se stabilesc prin statutul acesteia.

CAPITOLUL II
Constituirea si utilizarea fondului pentru protectia sociala 
a membrilor Casei Sociale a Constructorilor

Art. 12.
(1) Salariatii cu contract individual de munca din activitatea de constructii si de producere a materialelor de constructii beneficiaza pe perioada intreruperii activitatii de o indemnizatie reprezentand o suma impozabila, al carei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut.
(2) Indemnizatia se acorda proportional cu perioada de intrerupere a activitatii.
(3) Perioada de acordare a indemnizatiei nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice in intervalul 1 noiembrie al anului de intrerupere a activitatii - 31 martie al anului urmator. 

Art. 13. - De prevederile prezentei legi beneficiaza salariatii agentilor economici care fac dovada ca sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor si au contribuit la constituirea fondului pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 12 alin. (1). 

Art. 14.
(1) In perioada intreruperii activitatii, salariati care beneficiaza de indemnizatia prevazuta in prezenta lege raman la dispozitia agentilor economici, fara contractele individuale de munca ale acestora nu pot inceta pentru motive legate de restrangerea sau de incetarea activitatii. 
(2) Salariatii care vor beneficia de indemnizatii, in conditile prezentei legi, vor fi nominalizati de consiliul de administratie al agentilor economici, cu acordul organizatiilor sindicale legal constituite si reprezentative la nivel de ramura sau, acolo unde nu sunt sindicate reprezentative al reprezentantilor alesi ai salariatilor, potrivit legii. 

Art. 15. - Criteriile privind stabilirea agentilor economici cu activitate de constructii-montaj si de producere a materialelor de constructii, precum si cu activitati asimilabile acestora, potrivit legii, ai caror salariati beneficiaza de indemnizatie, precum si conditiile in care aceasta indemnizatie se acorda vor fi stabilite prin statutul Casei Sociale Constructorilor. 

Art. 16.
(1) Fondul necesar pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 12 alin. (1) se constituie din: 
       a) contributia salariatilor reprezentand 1% din salariul de baza brut; 
     b) contributia agentilor economici reprezentand 1,5% din valoarea productiei de constructii, realizata si incasata de la beneficiar pentru agentii economici din   constructii, respectiv din valoarea productiei-marfa vandute si incasat, pentru producatorii de materiale de constructii, fara corespondent in devizul lucrarii; 
       c) prelevarea unei cote in cuantum de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii; 
       d) alte surse atrase.
(2) Sumele de bani prevazute la alin. (1) se datoreaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se pastreaza la o societate bancara, fiind purtatoare de dobanda.

Art. 17.
(1) Fondul constituit conform prevederilor art. 16 alin. (1), neconsumat pana la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(2) Dobanzile incasate se constituie venit la fondul pentru plata indemnizatiilor.
(3) Sumele reprezentand contributia agentilor economici se includ in costurile de productie. 

Art. 18. - Cheltuielile legate de administrarea si gestionarea fondului pentru plata indemnizatiilor se fac din fondul constituit potrivit art. 16 alin. (1) si nu pot depasi 10% din totalul acestora. 

Art. 19.
(1) Pentru sumele reprezentand indemnizatiile acordate potrivit art. 12 alin. (1) agentii economici datoreaza contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de risc si accident.
(2) Contributiile prevazute la alin. (1), precum si impozitul pe salariu se calculeaza si se retin la data platii indemnizatiilor.     
 
Art. 20.
(1) Personalul care primeste indemnizatia prevazuta de prezenta lege, pe perioada intreruperii activitatii mentionate la art. 12 alin. (1), beneficiaza de vechime in munca si de drepturi de asigurari sociale.
(2) In situatia in care un salariat, care primeste indemnizatia prevazuta la art. 12 alin. (1), isi pierde temporar capacitatea de munca, plata indemnizatiei se suspenda, persoana in cauza beneficiind de drepturile de asigurari sociale de stat prevazute de lege.
 
 
 

CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale 
 

Art. 21.
(1) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata indemnizatiei, prevazuta la art. 12 alin. (1), din fondul Casei Sociale a Constructorilor, se aplica salariatilor incepand cu data de 1 noiembrie 1998.
(2) In perioada 1 decembrie 1997-31 martie 1998 plata indemnizatiei prevazute la art. 12 alin. (1) se, efectueaza de catre agentii economici prin directiile de munca protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, prin virarea sumelor de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
ANDREI IOAN CHILIMAN 
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI 
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Linkuri utile

www.cmc.org.ro

www.cmc.org.ro

Casa de Meserii a Constructorilor
www.federatiaconstructorilor.ro

www.federatiaconstructorilor.ro

Federatia patronatelor societatilor din constructii
www.fgs.ro

www.fgs.ro

Federatia Generala a Sindicatelor Familia
www.psc.ro

www.psc.ro

Patronatul Societatilor din Constructii
www.pptt.ro

www.pptt.ro

Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania
www.uniunearestauratorilor.org

www.uniunearestauratorilor.org

Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice
www.paritarian-funds-construction.eu

www.paritarian-funds-construction.eu

Paritarian Social Funds in the Construction Industry

Avem 29 vizitatori și nici un membru online