CADRUL LEGAL PRIVIND PLATA COTEI DE 0,5%

CADRUL LEGAL PRIVIND PLATA COTEI DE 0,5%

CADRUL LEGAL privind plata cotei de 0,5%

din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj - extras 

 

Cadrul legal privind plata cotei de 0,5% este alcătuit din următoarele acte normative :

 1. LEGEA NR. 215/1997 (M. O. nr. 372/22.12.1997), modificată și completată, lege organică specială de înființare și funcționare a Casei Sociale a Constructorilor, prevede următoarele:
 • 16 alin. (1) lit. c): una din sursele fondului de protecție socială a salariaților din construcții se constituie din „prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării”.
 • 16 alin. (2) menționează că sumele de bani prevăzute la alin. (1), inclusiv pct. c), „se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.
 1. PRECIZĂRILE NR. 5122NN/1999 (M. O. nr. 337/15.07.1999) – precizări comune ale ministerelor de resort, date în vederea aplicării unitare a prevederilor legale privind cota de 0,5%, prevăd:

o        Art. 1  - „Cota aferentă C.S.C., în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, se constituie şi se suportă de  către investitori sau de proprietari, indiferent de sursa de finanţare (fonduri proprii, fonduri de la buget, fonduri atrase sau împrumutate – interne sau externe, fonduri structurale etc.- n.n.) şi de forma de proprietate”.

 • 3 – „Virarea sumelor constituite conform art. 1 se face lunar de către investitori sau proprietari, persoane fizice sau juridice, direct în contul Casei Sociale a Constructorilor [...] ”.

Sunt reglementate astfel atât modalitatea de virare a cotei de 0,5% - direct în contul CSC, cât şi periodicitatea lunară a viramentelor. 

 1. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 907/2016 (M.O. nr. 1061/29.12.2016) - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997, 5.2. al devizului general - comisioane, taxe, cote, costul creditului, include, la subcap. 5.2.4, cota de 0,5% aferentă CSC. 
 • Baza de calcul a cotei de 0,5% este precizată în Anexa nr. 6 la H.G. 907/2016 şi constă în valoarea lucrărilor de C+M cuprinse în următoarele capitole/subcapitole ale devizului general şi reprezentând valoarea devizului de construcţii: 2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1
 • Plata efectivă a cotei de 0,5% se face la valoarea facturată a lucrărilor de C+M realizate (fără TVA).
 • 2, lit. h) definește beneficiarul investiției – „entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.
 1. LEGEA NR. 50/1991, r2 (M.O. nr. 933/13.10.2004) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în Anexa nr. 1, la punctul 2.4, că devizul general, întocmit conform prevederilor legale în vigoare (H.G. nr. 907/2016), este piesă scrisă obligatorie a documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.
 1. ACTE NORMATIVE de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Programelor naționale de investiții, potrivit cărora cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanțare de la bugetul de stat:
 • Ordinul M.D.L.P.A. / M.E. nr. 278/167/2022, de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a N.I. „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții sisteme de distribuție a gazelor naturale - art. 4 alin. (2) din Norme
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1.333/2021, de aprobare a Normelor metodologice de aplicare aN.I. „Anghel Saligny” pentru celelalte categorii de investiții finanțate prin program – art. 4 alin. (5) din Norme 
 1. ACTE NORMATIVE de aprobare a Ghidurilor solicitantului pentru proiectele cofinanţate prin PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliență, potrivit cărora cota de 0,5% este eligibilă la finanțare din fondurile europene:
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 440/2022, componenta 5 — Valul renovării, axa 2, operațiunea 1: Renovarea integrată a clădirilor publice – secțiunea 4.2 din Ghid, lit. d)
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 441/2022, componenta 5 - Valul renovării, axa 2, operațiunea 2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - secțiunea 4.2 din Ghid, lit. c)
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 442/2022, componenta 5 - Valul renovării, axa 1, operațiunea 1: Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - secțiunea 4.2 din Ghid, lit. d)
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 443/2022, componenta 5 - Valul renovării, axa 1, operațiunea 2: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială - secțiunea 4.2 din Ghid, lit. b)
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 444/2022, componenta 5 - Valul renovării, axa 1, operațiunea 3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - secțiunea 4.2 din Ghid, lit. c)
 • Ordinul M.D.L.P.A. nr. 999/2022, componenta 10 – Fondul local, Investiția 2 – Construirea de locuințe nZeb plus pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști în domeniul educației și al sănătății – Anexa nr. 1 la Ghid
 • OrdinulI.P.E. nr. 891/2022 , componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale - secțiunea 4.2 din Ghid, Cap. 5.2 de cheltuieli
 • OrdinulD.L.P.A nr. 3.047/2022 , componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice - secțiunea 2.5.2 din Ghid, Cap. 5.2 de cheltuieli
 • Ordinul M.F.T.E.S. nr. 20.898/2022, componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie - secțiunea 4.2 din Ghid, Cap. 5.2 de cheltuieli
 • Ordinele M.M.P.S nr. 2082/2022, componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, apelul de proiecte ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”, secțiunea C4 din Ghid, categoria C.4.1. de cheltuieli directe, ca parte din linia bugetară 1.1
 • Ordinul M.M.P.S nr. 2083/2022, componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, apel de proiecte ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități”, secțiunea C4 din Ghid, categoria C.4.1. de cheltuieli directe, ca parte din linia bugetară 1.1
 • OrdinulD.L.P.A. nr. 1254/2022 , componenta 15 – Educație, Investiția I1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe - Secțiunea 3.2 lit. A din Ghid
 • Ordinul M. Educației nr. 6254/2022, componenta 15 – Educație, Investiția I6 - Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, Secțiunea 3.2 din Ghid, subsecțiunea 3.4.B - Cheltuieli aferente liniei de finanțare aferente investițiilor în infrastructură – construirea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, tipul de cheltuieli: cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 
 1. ACTE NORMATIVE de aprobare a Ghidurilor solicitantului pentru proiectele cofinanţate prin marea majoritate a Programelor Operaţionale de accesare a fondurilor europene nerambursabile, potrivit cărora cota de 0,5% este eligibilă la finanțare din fondurile europene.

                       

Exemplificăm:

 • Ordinul L.P.D.A. nr. 1083/2020 - POR 2014-2020, AP 3, PI 3.1, op. A, Apel 3, NE, SE, SM, C - secțiunea 3.3. din Ghid, cap. 5 de cheltuieli, subcap. 5.2
  • Ordinul D.R.A.P. nr. 4293/2020, modificat prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 359/2021 - POR 2014-2020, AP 1, PI 1.1, O.S 1.2, Apel 1, SE - secțiunea 4.4.3 din Ghid, categoria 14 de cheltuieli, subcategoria 43
  • Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2885/2019 – POR 2014-2020, AP 14, P.I. 14.1, O.S. 14.1, anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului
  • Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 2578/2017, modificat prin Ordinul M.L.P.D.A. nr. 1523/2020 – POR 2014-2020, AP 2, PI 2.1, 2.1.A.ITI - 5, subcap. 5.2 din Ghidul general consolidat
  • Ordinul M.A.D.R. nr. 816/2016, cu modificările și completările ulterioare – POPAM 2014-2020, Anexă - Lista
   detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul POPAM 2014-2020, Secțiunea II, 5
  • Ordinul M.A.D.R. nr. 188/2017, cu modificările și completările ulterioare – POPAM 2014-2020, Măsurile I.6 - Anexa 1 la Ordin, secțiunea 3.4, pct. B - categoria MySMIS de cheltuieli 17 și subcategoria MySMIS 59, cf. Anexei C la Ghidul solicitantului; 23 - Anexa 2 la Ordin, secțiunea 3.4, pct. 5.2.4, II.2 – Anexa 3 la Ordin, secțiunea 3.4, pct. 5.2.3; IV.4 - Anexa 4 la Ordin, secțiunea 3.4, pct. 5.2.4
  • Ordinul M.A.D.R. nr. 1389/2018 – POPAM 2014-2020, Măsura 22 – secțiunea 3.4, cap. 2, pct. 5 din Ghid - Anexa C la Ghid, categoria MySMIS 17 de cheltuieli, subcategoria 59
 1. ACTE NORMATIVE pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească:
 • U.G. nr. 99/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS – pe componenta GARANT CONSTRUCT cota aferentă CSC fiind cheltuială eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat, potrivit art. 9 alin. (4) pct. 3 lit. b). 
 1. ACTE NORMATIVE stabilind conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al M.A.I. și S.T.S., conform cărora 5.2.4 al devizelor generale al obiectivelor de investiţii dezvoltate de aceste instituţii include şi cota de 0,5% pentru Casa Socială a Constructorilor: 
 • Ordinul M.A.I. nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele M.A.I. (M. O. nr. 63/ 25.01.2019)
 • Ordinul S.T.S. nr. 28/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii

şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicații Speciale (M.O. nr. 329 /18.05.2009)                                   

 1. EXCEPŢIILE / SCUTIRILE de la plata cotei de 0,5% sunt expres şi limitativ prevăzute de legislaţia în vigoare:
 • U.G. nr. 18/2009 (M. Of. 155/12.03.2009), privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr.158/2011, art.33,
 • U.G. nr. 69/2010 (M. Of. 443/01.07.2010), privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată prin Legea nr.76/2011, art.18,

conform cărora, „prin exceptare de la prevederile legale în vigoare”, lucrările de intervenţie prevăzute de cele două O.U.G. sunt scutite de la virarea cotei de 0,5% către CSC.

 • Legea nr. 153/2011 (M. Of. 493/11.07.2011, completată și modificată) privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 35 alin. (1): „Pentru lucrările de intervenție prevăzute în prezenta lege, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, deținătorii notificați beneficiază de următoarele facilități: scutirea de la virarea [...] cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție.”

 

CONCLUZII: 

1. În aplicarea Legii nr. 215/1997, devizul general al obiectivelor de investiții, în forma aprobată prin H.G. nr. 907/2016, include la cap. 5.2. - comisioane, taxe, cote, costul creditului, la subcap. 5.2.4, cota de 0,5% aferentă CSC.

2. Exceptările / scutirile de la obligația de plată a cotei de 0,5% sunt expres și limitativ prevăzute de lege.

3. Cota CSC de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanțarea din fonduri europene în cadrul proiectelor cofinanțate prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență potrivit Ghidurilor solicitantului.

4. Cota CSC de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanțarea din fonduri europene în cadrul proiectelor cofinanțate prin Programele Operaționale potrivit Ghidurilor solicitantului.

5.  Cota CSC de 0,5%  face parte din tipurile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat prin Programul național „Anghel Saligny”, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Programului.

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială

URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu