HOTĂRÂRE NR. 28/2008

HOTĂRÂRE NR. 28/2008

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 28/2008

din 09/01/2008
Versiune actualizata la data de 01/03/2013

Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
    

    ___________
@Pus in aplicare prin:
- Instructiuni publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008.
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 01/11/2012.
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, dupa cum urmeaza:
   a) continutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevazut in anexa nr. 1;
   b) continutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevazut in anexa nr. 2;
   c) continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prevazut in anexa nr. 3.
   Art. 2. - (1) Se aproba Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, prevazuta in anexa nr. 4.
   (2) Se aproba structura devizului general, prevazuta in anexa nr. 5.
   (3) Se aproba structura devizului pe obiect, prevazuta in anexa nr. 6.
   Art. 3. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) analiza cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei;
   b) documentatie de avizare pentru lucrari de interventii: documentatia tehnico-economica similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 2. - In aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) si ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrari de interventii de complexitate redusa, care se executa la constructii existente, cu exceptia interventiilor la elemente structurale, raportul de expertiza tehnica poate fi elaborat prin metoda evaluarii calitative, care consta, in principal, in examinarea constructiei la fata locului, in ansamblu si in detaliu, precum si in analiza proiectului tehnic al constructiei, dupa caz, a releveelor de degradari si avarii, precum si a datelor referitoare la conditii de executie, exploatarea si comportarea in timp a constructiei.
Lucrarile de interventii de complexitate redusa sunt acele lucrari de mica amploare si dificultate, cu durata scurta de executie, cum ar fi lucrarile de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.

   c) investitie publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii;
   d) lucrari de interventii: lucrarile la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau in: reparatii capitale, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari termice, precum si lucrari de interventii pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, efectuate in scopul asigurarii cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor;
   e) studiu de fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii;
   f) studiu de prefezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si economice.
   Art. 4. - Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, precum si lucrarilor de interventii la constructii existente, finantate, total sau partial, din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 5. - (1) Proiectarea lucrarilor de constructii pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi, se elaboreaza in urmatoarele faze:
   a) studiu de fezabilitate;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 3. - In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, prevazuta in actele normative in vigoare, implica actualizarea, in conditiile legii, a devizelor generale.

    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a) si b), documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, precum si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente.
(2) Elementele specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii care se includ in studiul de fezabilitate elaborat in conditiile alin. (1) privesc in principal:
a) descrierea situatiei existente a obiectivului de investitii si concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Descrierea investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesar de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza, descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilitati si altele asemenea, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei existente, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Indicatori de apreciere a eficientei economice» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se include distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize si acorduri de principiu, specifice tipului de interventie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investitii se aproba in conditiile legii.

   b) proiect tehnic;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 1. - In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de avizare.
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii.
Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:
A. Partile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiei;
- elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generala a lucrarilor
2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialitati;
f) devierile si protejarile de utilitati afectate;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
j) antemasuratoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialitati.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si confectii diverse;
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.
3.2.2. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:
a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
4. Listele cu cantitatile de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTA:
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.
NOTA:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
B. Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:
1. Planse generale:
Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:
▪ plansa de incadrare in zona;
▪ plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
▪ plansele topografice principale;
▪ plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de fundare;
▪ plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;
▪ plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;
▪ plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;
▪ plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
2.1. Planse de arhitectura
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
2.2. Planse de structura
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:
▪ planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
▪ planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
▪ descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.
2.3. Planse de instalatii
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.
2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:
▪ planse de ansamblu;
▪ scheme ale fluxului tehnologic;
▪ scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
▪ scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;
▪ planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
▪ diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
▪ liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
2.5. Planse de dotari
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari si altele asemenea, pentru:
▪ piese de mobilier;
▪ elemente de inventar gospodaresc,
▪ dotari PSI,
▪ dotari necesare securitatii muncii,
▪ alte dotari necesare in functie de specific.
NOTA:
La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).
ANEXA Nr. 1 la instructiuni
FORMULARUL F1
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
+----+-------------+---------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+
|    |  Nr. cap./  |                                             |Valoarea cheltuielilor/obiect,|       Din care C+M       |
|Nr. |   subcap.   |     Denumirea capitolelor de cheltuieli     |         exclusiv TVA         |                          |
|crt.|deviz general|                                             +---------------+--------------+-----------+--------------+
|    |             |                                             |    Mii lei    |  Mii euro*)  |  Mii lei  |  Mii euro*)  |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
| 0  |      1      |                      2                      |       3       |      4       |     5     |      6       |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
| 1  |     1.2     |Amenajarea terenului                         |               |              |           |              |
|    |             |1.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 2  |     1.3     |Amenajari pentru protectia mediului si       |               |              |           |              |
|    |             |aducerea la starea initiala                  |               |              |           |              |
|    |             |2.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 3  |      2      |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului|               |              |           |              |
|    |             |3.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 4  |     3.1     |Studii de teren                              |               |              |           |              |
|    |             |4.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 5  |     3.3     |Proiectare (numai in cazul in care obiectivul|               |              |           |              |
|    |             |se realizeaza in sistemul "design & build")  |               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 6  |      4      |Investitia de baza                           |               |              |           |              |
|    |             |6.1. Obiect 01 ..............................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 7  |     5.1     |Organizare de santier                        |               |              |           |              |
|    |             |7.1 .........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
|                 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  |  ... mii lei  |... mii euro*)|... mii lei|... mii euro*)|
+----------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
|                   Taxa pe valoarea adaugata                    |         ... mii lei          |       ... mii lei        |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+
|                 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  |         ... mii lei          |       ... mii lei        |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+</PR
*) Cursul de referinta = ........... lei/euro, din data de ................ .
Proiectant,
........................................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F2
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
+----+---------+-----------------------------------------+--------------------------+
|    |Nr. cap./|                                         |  Valoarea, exclusiv TVA  |
|Nr. | subcap  |         Cheltuieli pe categoria         +-----------+--------------+
|crt.|  deviz  |               de lucrari                |  Mii lei  |  Mii euro*)  |
|    |pe obiect|                                         |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 0  |    1    |                    2                    |     3     |      4       |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 1  |    I    |Lucrari de constructii                   |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 2  |    1    |Terasamente                              |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 3  |    2    |Constructii                              |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 4  |    3    |Izolatii                                 |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 5  |    4    |Instalatii electrice                     |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 6  |    5    |Instalatii sanitare                      |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 7  |    6    |Instalatii de incalzire, ................|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 8  |    7    |Instalatii de alimentare cu gaze naturale|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 9  |    8    |Instalatii de comunicatii                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |.................                        |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total I                                  |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   II    |Montaj utilaje si echipamente tehnologice|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |.................                        |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total II                                 |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   III   |Procurare                                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Utilaje si echipamente tehnologice       |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Utilaje si echipamente de transport      |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Dotari                                   |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total III                                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              |... mii lei|... mii euro*)|
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+
|               Taxa pe valoarea adaugata                |... mii lei|      -       |
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+
|                     TOTAL VALOARE:                     |... mii lei|      -       |
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+</PR
*) Cursul de referinta = ................ lei/euro, din data de ........... .
Proiectant,
.............................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F3
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul .....................
Categoria de lucrari ..................
                                                                                                   - lei -
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|    |                    |    |         |Pretul unitar|         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         |a) materiale |         |        |        |         |           |
|Nr. |Capitolul de lucrari|U.M.|Cantitate| b) manopera |    M    |   m    |   U    |    t    |   Total   |
|crt.|                    |    |         |  c) utilaj  |Materiale|Manopera| Utilaj |Transport|  (3 x 4)  |
|    |                    |    |         |d) transport |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x 4c)|(3 x 4d) |           |
|    |                    |    |         |............ |         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         |    Total    |         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         | a)+b)+c)+d) |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|            SECTIUNE TEHNICA            |                      SECTIUNE FINANCIARA                      |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 0  |         1          | 2  |    3    |      4      |    5    |   6    |   7    |    8    |     9     |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 1  |Capitol de lucrare  |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |1.1. Subcapitol     |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |1.2. Subcapitol     |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 2  |Capitol de lucrare  |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |2.1 Subcapitol      |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |2.2 Subcapitol      |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|....|................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Cheltuieli directe                                    |    M    |   m    |   U    |    t    |     T     |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Alte cheltuieli directe:                              |         |        |        |         |           |
|- CAS                                                 |         |        |        |         |           |
|- somaj                                               |         |        |        |         |           |
|- fond de risc                                        |         |        |        |         |           |
|- alte cheltuieli conform prevederilor                |         |        |        |         |           |
|  legale, nominalizate:                               |         |        |        |         |           |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:               |   M0    |   m0   |   U0   |   t0    |    T0     |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Cheltuieli indirecte = T0 x %                                                               |    I0     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|Profit = (T0 + I0) x %                                                                      |    P0     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                       TOTAL GENERAL:                                       |   V0 =    |
|                                                                                            |T0 +I0 + P0|
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+</PR
Proiectant,
................................
(semnatura autorizata)
PRECIZARI:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
2. Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in sectiunea tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora in preturile unitare, precizand si conditiile de livrare.
Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu vor fi cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrarilor de investitii/interventii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).
FORMULARUL F4
             OBIECTIV                                  PROIECTANT
...................................      .......................................
            (denumirea)                                (denumirea)
LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |                  |    |             |   Valoarea   | Furnizorul  |                           |
|Nr. |    Denumirea     |U.M.|Pretul unitar|(exclusiv TVA)| (denumire,  |   Fisa tehnica atasata    |
|crt.|                  |    |- lei/U.M. - | - mii lei -  |   adresa,   |                           |
|    |                  |    |             |   (3 x 4)    |telefon, fax)|                           |
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 0  |        1         | 2  |      3      |      4       |      5      |             6             |
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 1  |Obiect 01         |    |             |              |             |                           |
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |a) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |b) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 2  |Obiect 02         |    |             |              |             |                           |
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |a) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |b) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|... |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|                            |  Mii lei:   |              |
|          TOTAL:            +-------------+--------------+
|                            |   Euro*):   |              |
+----------------------------+-------------+--------------+</PR
*) Cursul de referinta = ....... lei/euro, din data de .................... .
Proiectant,
........................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.
FORMULARUL F5
            OBIECTIV                                       PROIECTANT
................................                ................................
          (denumirea)                                     (denumirea)
FISA TEHNICA Nr. ........
(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament
tehnologic, dotari etc.)
Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
|Nr. |              Specificatii tehnice impuse              |Corespondenta propunerii tehnice|          |
|crt.|                prin Caietul de sarcini                |cu specificatiile tehnice impuse|Producator|
|    |                                                       |    prin Caietul de sarcini     |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 0  |                           1                           |               2                |    3     |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 1  |Parametrii tehnici si functionali                      |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 2  |Specificatii de performanta si conditii privind        |                                |          |
|    |siguranta in exploatare                                |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 3  |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante|                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 4  |Conditii de garantie si postgarantie                   |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 5  |Alte conditii cu caracter tehnic                       |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+</PR
Proiectant,
..............................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
FORMULARUL F6
              OBIECTIV                                    PROIECTANT
.....................................        ...................................
             (denumirea)                                 (denumirea)
GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice
+----+-------------------------------------------+-----------------+-----+------+
|    |                                           |     Anul 1      | ... |Anul n|
|    |                                           +-----------------+-----+------+
|Nr. |           Denumirea obiectului            |             Luna             |
|crt.|                                           +-----+-----+-----+-----+------+
|    |                                           |  1  |  2  |  3  | ... |  n   |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| I  | Organizare de santier                     |     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1  | Obiect 01                                 |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2  | Obiect 02                                 |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|... | Obiect ...                                |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+</PR
Proiectant,
.................................
(semnatura autorizata)

   c) detalii de executie.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, ale caror documentatii tehnicoeconomice intra in competenta de aprobare a Guvernului, se elaboreaza un studiu de prefezabilitate anterior elaborarii studiului de fezabilitate.
   (3) Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, se elaboreaza in urmatoarele faze:
   a) expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 2. - In aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) si ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrari de interventii de complexitate redusa, care se executa la constructii existente, cu exceptia interventiilor la elemente structurale, raportul de expertiza tehnica poate fi elaborat prin metoda evaluarii calitative, care consta, in principal, in examinarea constructiei la fata locului, in ansamblu si in detaliu, precum si in analiza proiectului tehnic al constructiei, dupa caz, a releveelor de degradari si avarii, precum si a datelor referitoare la conditii de executie, exploatarea si comportarea in timp a constructiei.
Lucrarile de interventii de complexitate redusa sunt acele lucrari de mica amploare si dificultate, cu durata scurta de executie, cum ar fi lucrarile de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.

    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a) si b), documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, precum si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente.
(2) Elementele specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii care se includ in studiul de fezabilitate elaborat in conditiile alin. (1) privesc in principal:
a) descrierea situatiei existente a obiectivului de investitii si concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Descrierea investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesar de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza, descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilitati si altele asemenea, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei existente, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Indicatori de apreciere a eficientei economice» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se include distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize si acorduri de principiu, specifice tipului de interventie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investitii se aproba in conditiile legii.

   b) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 3. - In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, prevazuta in actele normative in vigoare, implica actualizarea, in conditiile legii, a devizelor generale.

    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 21. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a) si b), documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, precum si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente.
(2) Elementele specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii care se includ in studiul de fezabilitate elaborat in conditiile alin. (1) privesc in principal:
a) descrierea situatiei existente a obiectivului de investitii si concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Descrierea investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
b) descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesar de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza, descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilitati si altele asemenea, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
c) analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei existente, care se elaboreaza cu respectarea structurii prevazute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Indicatori de apreciere a eficientei economice» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii» la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 si se include distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;
d) avize si acorduri de principiu, specifice tipului de interventie.
(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investitii se aproba in conditiile legii.

   c) proiect tehnic;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 1. - In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de avizare.
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii.
Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:
A. Partile scrise
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiei;
- elaboratorul proiectului.
2. Descrierea generala a lucrarilor
2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:
a) amplasamentul;
b) topografia;
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialitati;
f) devierile si protejarile de utilitati afectate;
g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
i) trasarea lucrarilor;
j) antemasuratoarea;
2.2. Memorii tehnice pe specialitati.
3. Caietele de sarcini
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
3.2. Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si confectii diverse;
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice.
3.2.2. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent pentru fiecare lucrare.
3.3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:
a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;
g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.
4. Listele cu cantitatile de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTA:
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.
NOTA:
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
B. Partile desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:
1. Planse generale:
Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:
▪ plansa de incadrare in zona;
▪ plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
▪ plansele topografice principale;
▪ plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de fundare;
▪ plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;
▪ plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;
▪ plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;
▪ plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.
2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.
Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:
2.1. Planse de arhitectura
Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
2.2. Planse de structura
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:
▪ planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
▪ planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
▪ descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.
2.3. Planse de instalatii
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.
2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:
▪ planse de ansamblu;
▪ scheme ale fluxului tehnologic;
▪ scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
▪ scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;
▪ planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
▪ diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
▪ liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
2.5. Planse de dotari
Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari si altele asemenea, pentru:
▪ piese de mobilier;
▪ elemente de inventar gospodaresc,
▪ dotari PSI,
▪ dotari necesare securitatii muncii,
▪ alte dotari necesare in functie de specific.
NOTA:
La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).
ANEXA Nr. 1 la instructiuni
FORMULARUL F1
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
+----+-------------+---------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+
|    |  Nr. cap./  |                                             |Valoarea cheltuielilor/obiect,|       Din care C+M       |
|Nr. |   subcap.   |     Denumirea capitolelor de cheltuieli     |         exclusiv TVA         |                          |
|crt.|deviz general|                                             +---------------+--------------+-----------+--------------+
|    |             |                                             |    Mii lei    |  Mii euro*)  |  Mii lei  |  Mii euro*)  |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
| 0  |      1      |                      2                      |       3       |      4       |     5     |      6       |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
| 1  |     1.2     |Amenajarea terenului                         |               |              |           |              |
|    |             |1.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 2  |     1.3     |Amenajari pentru protectia mediului si       |               |              |           |              |
|    |             |aducerea la starea initiala                  |               |              |           |              |
|    |             |2.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 3  |      2      |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului|               |              |           |              |
|    |             |3.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 4  |     3.1     |Studii de teren                              |               |              |           |              |
|    |             |4.1. ........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 5  |     3.3     |Proiectare (numai in cazul in care obiectivul|               |              |           |              |
|    |             |se realizeaza in sistemul "design & build")  |               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 6  |      4      |Investitia de baza                           |               |              |           |              |
|    |             |6.1. Obiect 01 ..............................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+               |              |           |              |
| 7  |     5.1     |Organizare de santier                        |               |              |           |              |
|    |             |7.1 .........................................|               |              |           |              |
+----+-------------+---------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
|                 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  |  ... mii lei  |... mii euro*)|... mii lei|... mii euro*)|
+----------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------+--------------+
|                   Taxa pe valoarea adaugata                    |         ... mii lei          |       ... mii lei        |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+
|                 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  |         ... mii lei          |       ... mii lei        |
+----------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------+</PR
*) Cursul de referinta = ........... lei/euro, din data de ................ .
Proiectant,
........................................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F2
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
+----+---------+-----------------------------------------+--------------------------+
|    |Nr. cap./|                                         |  Valoarea, exclusiv TVA  |
|Nr. | subcap  |         Cheltuieli pe categoria         +-----------+--------------+
|crt.|  deviz  |               de lucrari                |  Mii lei  |  Mii euro*)  |
|    |pe obiect|                                         |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 0  |    1    |                    2                    |     3     |      4       |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 1  |    I    |Lucrari de constructii                   |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 2  |    1    |Terasamente                              |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 3  |    2    |Constructii                              |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 4  |    3    |Izolatii                                 |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 5  |    4    |Instalatii electrice                     |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 6  |    5    |Instalatii sanitare                      |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 7  |    6    |Instalatii de incalzire, ................|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 8  |    7    |Instalatii de alimentare cu gaze naturale|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| 9  |    8    |Instalatii de comunicatii                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |.................                        |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total I                                  |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   II    |Montaj utilaje si echipamente tehnologice|           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |.................                        |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total II                                 |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   III   |Procurare                                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Utilaje si echipamente tehnologice       |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Utilaje si echipamente de transport      |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|... |   ...   |Dotari                                   |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|    |         |Total III                                |           |              |
+----+---------+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              |... mii lei|... mii euro*)|
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+
|               Taxa pe valoarea adaugata                |... mii lei|      -       |
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+
|                     TOTAL VALOARE:                     |... mii lei|      -       |
+--------------------------------------------------------+-----------+--------------+</PR
*) Cursul de referinta = ................ lei/euro, din data de ........... .
Proiectant,
.............................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.
FORMULARUL F3
       OBIECTIV                                                 PROIECTANT
......................                                    ......................
     (denumirea)                                               (denumirea)
LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul .....................
Categoria de lucrari ..................
                                                                                                   - lei -
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|    |                    |    |         |Pretul unitar|         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         |a) materiale |         |        |        |         |           |
|Nr. |Capitolul de lucrari|U.M.|Cantitate| b) manopera |    M    |   m    |   U    |    t    |   Total   |
|crt.|                    |    |         |  c) utilaj  |Materiale|Manopera| Utilaj |Transport|  (3 x 4)  |
|    |                    |    |         |d) transport |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x 4c)|(3 x 4d) |           |
|    |                    |    |         |............ |         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         |    Total    |         |        |        |         |           |
|    |                    |    |         | a)+b)+c)+d) |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|            SECTIUNE TEHNICA            |                      SECTIUNE FINANCIARA                      |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 0  |         1          | 2  |    3    |      4      |    5    |   6    |   7    |    8    |     9     |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 1  |Capitol de lucrare  |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |1.1. Subcapitol     |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |1.2. Subcapitol     |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
| 2  |Capitol de lucrare  |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |2.1 Subcapitol      |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |2.2 Subcapitol      |    |         |             |         |        |        |         |           |
|    |................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|....|................    |    |         |             |         |        |        |         |           |
+----+--------------------+----+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Cheltuieli directe                                    |    M    |   m    |   U    |    t    |     T     |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Alte cheltuieli directe:                              |         |        |        |         |           |
|- CAS                                                 |         |        |        |         |           |
|- somaj                                               |         |        |        |         |           |
|- fond de risc                                        |         |        |        |         |           |
|- alte cheltuieli conform prevederilor                |         |        |        |         |           |
|  legale, nominalizate:                               |         |        |        |         |           |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:               |   M0    |   m0   |   U0   |   t0    |    T0     |
+------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Cheltuieli indirecte = T0 x %                                                               |    I0     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|Profit = (T0 + I0) x %                                                                      |    P0     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                       TOTAL GENERAL:                                       |   V0 =    |
|                                                                                            |T0 +I0 + P0|
+--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+</PR
Proiectant,
................................
(semnatura autorizata)
PRECIZARI:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
2. Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in sectiunea tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora in preturile unitare, precizand si conditiile de livrare.
Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu vor fi cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrarilor de investitii/interventii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).
FORMULARUL F4
             OBIECTIV                                  PROIECTANT
...................................      .......................................
            (denumirea)                                (denumirea)
LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |                  |    |             |   Valoarea   | Furnizorul  |                           |
|Nr. |    Denumirea     |U.M.|Pretul unitar|(exclusiv TVA)| (denumire,  |   Fisa tehnica atasata    |
|crt.|                  |    |- lei/U.M. - | - mii lei -  |   adresa,   |                           |
|    |                  |    |             |   (3 x 4)    |telefon, fax)|                           |
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 0  |        1         | 2  |      3      |      4       |      5      |             6             |
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 1  |Obiect 01         |    |             |              |             |                           |
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |a) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |b) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
| 2  |Obiect 02         |    |             |              |             |                           |
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |a) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |b) ...............|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
|    +------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|    |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|... |..................|    |             |              |             |Fisa tehnica nr. ..........|
+----+------------------+----+-------------+--------------+-------------+---------------------------+
|                            |  Mii lei:   |              |
|          TOTAL:            +-------------+--------------+
|                            |   Euro*):   |              |
+----------------------------+-------------+--------------+</PR
*) Cursul de referinta = ....... lei/euro, din data de .................... .
Proiectant,
........................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului.
FORMULARUL F5
            OBIECTIV                                       PROIECTANT
................................                ................................
          (denumirea)                                     (denumirea)
FISA TEHNICA Nr. ........
(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament
tehnologic, dotari etc.)
Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
|Nr. |              Specificatii tehnice impuse              |Corespondenta propunerii tehnice|          |
|crt.|                prin Caietul de sarcini                |cu specificatiile tehnice impuse|Producator|
|    |                                                       |    prin Caietul de sarcini     |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 0  |                           1                           |               2                |    3     |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 1  |Parametrii tehnici si functionali                      |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 2  |Specificatii de performanta si conditii privind        |                                |          |
|    |siguranta in exploatare                                |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 3  |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante|                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 4  |Conditii de garantie si postgarantie                   |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+
| 5  |Alte conditii cu caracter tehnic                       |                                |          |
|    |.......................................................|                                |          |
+----+-------------------------------------------------------+--------------------------------+----------+</PR
Proiectant,
..............................
(semnatura autorizata)
PRECIZARE:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
FORMULARUL F6
              OBIECTIV                                    PROIECTANT
.....................................        ...................................
             (denumirea)                                 (denumirea)
GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice
+----+-------------------------------------------+-----------------+-----+------+
|    |                                           |     Anul 1      | ... |Anul n|
|    |                                           +-----------------+-----+------+
|Nr. |           Denumirea obiectului            |             Luna             |
|crt.|                                           +-----+-----+-----+-----+------+
|    |                                           |  1  |  2  |  3  | ... |  n   |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| I  | Organizare de santier                     |     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1  | Obiect 01                                 |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2  | Obiect 02                                 |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|... | Obiect ...                                |     |     |     |     |      |
|    | Categoria de lucrari:                     |     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
|    | ..........................................|     |     |     |     |      |
+----+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+</PR
Proiectant,
.................................
(semnatura autorizata)

   d) detalii de executie.
   Art. 6. - Prin exceptie de la prevederile art. 4, prezenta hotarare nu se aplica:
   a) obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii aflate in curs de executie la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care se supun prevederilor actelor normative in vigoare la data aprobarii;
   b) obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii pentru ale caror studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost demarate procedurile de achizitie publica, in conditiile legii;
   c) obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele institutiilor care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
   Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 8. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, poate emite instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 9. - Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 6 lit. c), continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice se aproba prin ordin al ministrului/conducatorului organului de specialitate al administratiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
   Art. 10. - (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completarile ulterioare.

    

    
    PRIM-MINISTRU
    CALIN POPESCU-TARICEANU


    

    
    Contrasemneaza:
    Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor,
    Laszlo Borbely
    Ministrul economiei si finantelor,
    Varujan Vosganian


    Bucuresti, 9 ianuarie 2008.
    Nr. 28.

   
ANEXA Nr. 1

    
CONTINUTUL-CADRU
al studiului de prefezabilitate

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investitii;
   2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
   3. titularul investitiei;
   4. beneficiarul investitiei;
   5. elaboratorul studiului.
    Necesitatea si oportunitatea investitiei
   1. necesitatea investitiei:
   a) scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa rezulte necesitatea investitiei;
   b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei;
   c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;
   d) prognoze pe termen mediu si lung;
   2. oportunitatea investitiei:
   a) incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale;
   b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;
   c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.
    Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:
   1. scenarii propuse (minimum doua);
   2. scenariul recomandat de catre elaborator;
   3. avantajele scenariului recomandat.
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 4. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", sectiunea "Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse", sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investitii, respectiv amplasamente propuse si amplasamente recomandate de catre elaborator, cu detalierea avantajelor acestui amplasament, precum si variante de rezolvare in functie de tipul lucrarilor de investitii si/sau de interventii.

    Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie
    Informatii despre terenul din amplasament:
   1. situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat - definitiv si/sau temporar - de obiectivul de investitii;
   2. suprafata estimata a terenului;
   3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:
   a) zona seismica de calcul si perioada de colt;
   b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala;
   c) nivelul maxim al apelor freatice;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 5. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", sectiunea "Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie", subsectiunea "Informatii despre terenul din amplasament", pct. 3 "caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic", in cazul in care hartile geologice si/sau proiectele realizate in zona contin suficiente informatii in baza carora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investitii, aceste informatii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate.

   4. studiile topografice preliminare;
   5. datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.
    Costul estimativ al investitiei
   1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice:
   a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupa caz;
   b) cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica;
   c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;
   d) cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).
   2. Valoarea totala estimata a investitiei
    Avize si acorduri de principiu, dupa caz
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000);
   2. plan general (1:2.000 - 1:500).

    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 si ale anexei nr. 3 "Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, dupa caz, si la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare.

    ___________
    Pus in aplicare prin Regulament din 12/10/2012 incepand cu 01.03.2013.

   
ANEXA Nr. 2

    
CONTINUTUL-CADRU
al studiului de fezabilitate

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investitii;
   2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
   3. titularul investitiei;
   4. beneficiarul investitiei;
   5. elaboratorul studiului.
    Informatii generale privind proiectul
   1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
   2. descrierea investitiei:
   a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
   b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):
   - scenarii propuse (minimum doua);
   - scenariul recomandat de catre elaborator;
   - avantajele scenariului recomandat;
   c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;
   3. date tehnice ale investitiei:
   a) zona si amplasamentul;
   b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 6. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", sectiunea "Informatii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investitiei", lit. b), statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat va include atat categoriile de folosinta ale terenului, cat si amplasarea in intravilan si/sau extravilan.

   c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 7. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", sectiunea "Informatii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investitiei", lit. c), situatia ocuparii definitive de teren priveste, in principal, identificarea proprietarilor, precum si a suprafetelor de terenuri apartinand acestora, afectate de investitie.

   d) studii de teren:
   - studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;
   - studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;
   - alte studii de specialitate necesare, dupa caz;
   e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
   f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
   - necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;
   - solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
   g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;
   4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
    Costurile estimative ale investitiei
   1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
   2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
    Analiza cost-beneficiu:
   1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;
   2. analiza optiunilor1);
   3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
   4. analiza economica2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;
   5. analiza de senzitivitate;
   6. analiza de risc.
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 8. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", sectiunea "Analiza cost-beneficiu", vor fi luate in considerare prevederile anexei nr. 2 "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu", elaborata de Ministerul Economiei si Finantelor si care face parte integranta din prezentele instructiuni.
ANEXA Nr. 2 la instructiuni
PRINCIPII METODOLOGICE
privind realizarea analizei cost-beneficiu*)

*) Anexa nr. 2 la instructiuni "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu" a fost elaborata de Ministerul Economiei si Finantelor.
Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului1) socioeconomic al investitiei publice.

1) Impactul reprezinta efectul pe termen lung, primar sau secundar, pozitiv sau negativ produs in urma unei interventii, in mod direct sau indirect, intentionat sau neintentionat. A se vedea Manualul EVALSED pentru evaluarea dezvoltarii socioeconomice, www.mefromania.ro, sectiunea evaluare.
Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta
Odata ce a fost identificata nevoia unei investitii sau o problema care necesita rezolvare prin realizarea unei investitii, obiectivele generale si specifice ale acesteia vor fi definite astfel incat sa existe coerenta cu obiectivele politicilor de investitii nationale, sectoriale, regionale si/sau locale relevante, inclusiv masura in care obiectivele specifice ale investitiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici.
Perioada de referinta se refera la numarul maxim de ani pentru care se realizeaza previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata de viata economica a investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.
        
    Sector    Perioada de referinta pe sector
        Perioada de referinta (ani)
    Energie    15-25
    Apa si mediu    30
    Cai ferate    30
    Porturi si aeroporturi    30
    Drumuri    25-30
    Industrie    10
    Alte servicii    15

2. Analiza optiunilor
Analiza optiunilor se realizeaza parcurgandu-se urmatoarele etape:
a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibila atingerea obiectivelor specifice;
b) analizarea listei lungi in functie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientarilor politicilor de investitii si/sau a consideratiilor tehnice) si stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite si fezabile;
c) ierarhizarea alternativelor din lista scurta, utilizandu-se analiza economica sau metodologia celui mai scazut cost.
Metodologia recomandata pentru selectarea alternativei preferate este detaliata la pct. 3-6. In cazul in care in cadrul analizei optiunilor va fi utilizata metodologia celui mai scazut cost, trebuie realizati urmatorii pasi aditionali:
d) analizarea faptului daca alternativele difera intre ele in ceea ce priveste impactul extern posibil asupra societatii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);
e) daca sunt identificate diferente ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scazut cost pentru a incorpora externalitatile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finala a alternativelor, impactul extern identificat va trebui monetizat.
Analiza optiunilor astfel realizata va identifica alternativa care asigura atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.
3. Analiza financiara
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finantare a acesteia.
Analiza financiara trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
(i) estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si implicatiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;
(ii) definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa financiara;
(iii) verificarea capacitatii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura functionarea adecvata a investitiei si indeplinirea obligatiilor.
Determinarea performantei si sustenabilitatii financiare se realizeaza prin calcularea indicatorilor de performanta financiara, dupa cum urmeaza:
▪ valoarea financiara actuala neta;
▪ rata interna de rentabilitate financiara;
▪ raportul cost-beneficiu;
▪ fluxul de numerar cumulat.
4. Analiza economica
Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca investitia are o contributie pozitiva neta pentru societate si, in consecinta, aceasta merita sa fie finantata din fonduri publice. Pentru alternativa selectata, beneficiile investitiei trebuie sa depaseasca costurile acesteia si, mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor sale economice trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice.
Punctul de start in analiza economica este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiara la care sunt introduse doua tipuri de corectii: (i) corectia fiscala si corectia economica a preturilor si (ii) monetizarea externalitatilor. Aceste corectii se reflecta in fluxurile economice de numerar.
Fluxul costurilor si beneficiilor economice va fi actualizat si se vor determina indicatorii de performanta economica pentru investitie:
▪ valoarea economica actuala neta;
▪ rata interna de rentabilitate economica;
▪ raportul cost-beneficiu.
5. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificarii indicatorilor de performanta financiara si economica.
Indicatorii de performanta financiara si economica relevanti, care se vor considera in toate cazurile, sunt rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si valoarea financiara actuala neta. In cazul investitiilor publice majore, analizele vor avea in vedere si rata interna a rentabilitatii economice si valoarea economica actuala neta.
Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge pasii urmatori:
- identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizeaza prin modificarea procentuala a unui set de variabile ale investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara si economica;
- calculul "valorilor de comutare" 2) pentru variabilele critice identificate.

2) Modificarea procentuala a variabilei critice identificate care determina ca valoarea indicatorului de performanta analizat (valoarea financiara actuala neta sau valoarea economica actuala neta) sa fie egala cu zero.
6. Analiza de risc
Analiza de risc vizeaza estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor indicatorilor de performanta financiara si economica. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimata si deviatie standard a acestor indicatori.

    Sursele de finantare a investitiei
    Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
    Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
   1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
   2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
   1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
    din care:
   - constructii-montaj (C+M);
   2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
   - anul I;
   - anul II
    .................;
   3. durata de realizare (luni);
   4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
   5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
    Avize si acorduri de principiu
   1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;
   2. certificatul de urbanism;
   3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
   4. acordul de mediu;
   5. alte avize si acorduri de principiu specifice.
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);
   2. plan general (1: 2000 - 1:500);
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 si ale anexei nr. 3 "Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, dupa caz, si la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare.

   3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
   4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.
    ___________
   1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.
   2) Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

   
ANEXA Nr. 3

    
CONTINUTUL-CADRU
al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

   A. Piese scrise
    Date generale:
   1. denumirea obiectivului de investitii;
   2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
   3. titularul investitiei;
   4. beneficiarul investitiei;
   5. elaboratorul documentatiei.
    Descrierea investitiei:
   1. situatia existenta a obiectivului de investitii:
   - starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;
   - valoarea de inventar a constructiei;
   - actul doveditor al fortei majore, dupa caz;
   2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:
   - prezentarea a cel putin doua optiuni;
   - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
    Date tehnice ale investitiei:
   1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;
   2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;
   3. consumuri de utilitati:
   a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;
   b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.
    Durata de realizare si etapele principale:
   - graficul de realizare a investitiei:
    Costurile estimative ale investitiei:
   1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
   2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
    Indicatori de apreciere a eficientei economice:
   - analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.
    Sursele de finantare a investitiei
    Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.
    Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:
   1. numar de locuri de munca create in faza de executie;
   2. numar de locuri de munca create in faza de operare.
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
   1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
    (in preturi - luna, anul, 1 euro =..... lei),
    din care:
   - constructii-montaj (C+M);
   2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
   - anul I;
   - anul II;
    .................;
   3. durata de realizare (luni);
   4. capacitati (in unitati fizice si valorice);
   5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
    Avize si acorduri de principiu:
   1. certificatul de urbanism;
   2. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
   3. acordul de mediu;
   4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.
   B. Piese desenate:
   1. plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000);
   2. plan general (1: 2000-1:500);
    
Punere in aplicare prin Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/200... din 02/07/2008 :
Art. 9. - In aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Continutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 si ale anexei nr. 3 "Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, dupa caz, si la alte scari grafice, in functie de necesitatile de redactare.

   3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;
   4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.
   NOTĂ:
    Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

   
ANEXA Nr. 4

    
METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii

   
ANEXA Nr. 5

    
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii ...............*)

    In mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ..........
    
                            
    Nr. crt.    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli    Valoare (fara TVA)    TVA    Valoare (inclusiv TVA)
            Mii lei    Mii euro    Mii lei    Mii lei    Mii euro
    1    2    3    4    5    6    7
    CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
    1.1    Obtinerea terenului                    
    1.2    Amenajarea terenului                    
    1.3    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala                    
    TOTAL CAPITOL 1                    
    CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
    TOTAL CAPITOL 2                    
    CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
    3.1    Studii de teren                    
    3.2    Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                    
    3.3    Proiectare si inginerie                    
    3.4    Organizarea procedurilor de achizitie                    
    3.5    Consultanta                    
    3.6    Asistenta tehnica                    
    TOTAL CAPITOL 3                    
    CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
    4.1    Constructii si instalatii                    
    4.2    Montaj utilaje tehnologice                    
    4.3    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj                    
    4.4    Utilaje fara montaj si echipamente de transport                    
    4.5    Dotari                    
    4.6    Active necorporale                    
    TOTAL CAPITOL 4                    
    CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
    5.1    Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului                    
    5.2    Comisioane, cote, taxe, costul creditului                    
    5.3    Cheltuieli diverse si neprevazute                    
    TOTAL CAPITOL 5                    
    CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
    6.1    Pregatirea personalului de exploatare                    
    6.2    Probe tehnologice si teste                    
    TOTAL CAPITOL 6                    
    TOTAL GENERAL                    
    Din care C + M                    

   *) Se inscrie denumirea obiectivului de investitie/lucrarilor de interventie
   NOTĂ: In cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidentia distinct in devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atat in lei, cat si in euro.

   
ANEXA Nr. 6

    
DEVIZUL
obiectului ............................................*)

    In mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ............
    
                            
    Nr. crt.    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli    Valoare (fara TVA)    TVA    Valoare (inclusiv TVA)
            Mii lei    Mii euro    Mii lei    Mii lei    Mii euro
    1    2    3    4    5    6    7
    I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
    1    Terasamente                    
    2    Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)                    
    3    Izolatii                    
    4    Instalatii electrice                    
    5    Instalatii sanitare                    
    6    Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet                    
    7    Instalatii de alimentare cu gaze naturale                    
    8    Instalatii de telecomunicatii                    
    ...    ...............................                    
    TOTAL I                    
    II. - MONTAJ
    ...    Montaj utilaje si echipamente tehnologice                    
    TOTAL II                    
    III. - PROCURARE
    ...    Utilaje si echipamente tehnologice                    
    ...    Utilaje si echipamente de transport                    
    ...    Dotari                    
    TOTAL III                    
    TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)                    

   *) Se inscrie denumirea obiectului.

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială
URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu